Referat fra bestyrelsesmøde.

Medlemsantal.

Vi snakkede antal og Rasmus havde kikket på tallene og kunne se at vi står samme sted som sidste år. Fordi bladet var forsinket trækker vi den  rettidige indbetaling til     1 JUNI. Derefter kommer der en rykker med et gebyr på 100 kr. ellers slettes medlemskabet. Vi snakkede om brug af et andet regnsskabsprogram der kan mere i forhold til håndtering af medlemslisterne. Mogens undersøger om de programmer han har benyttet kan bruges.           Vi snakkede udseendet af annoncerne i bladet og Redaktør Niels snakker med annoncørerne om en opgradering.

Thyløb.

Det praktiske arrangement er på plads med hensyn til startsted, kaffe, spisning løbsrute og hjælpere. Deltagerene får besked  om betaling af deltagergebyr. 

Der er stadig plads til flere deltagere så derfor kontakter vi naboveteranklubber og har skubbet sidste tilmelding til d. 27 Maj. I år kan YOUNGTIMERE også deltage. Hvis DU/I har  mulighed for at deltage så kontakt Næstformand Tommy Jørgensen.

Status på tag og terrasse. Taget mangler rygninger og inddækning og terrassen gøres brugbar til THYLØBET.  Vi laver terrassen senere.

Brandforsikring.

Vi undersøger markedet for en løsning vi kan bruge.

Nøgler.

Der mangler stadigvæk at blive afleveret nøgler i forhold til de nye regler bestyrelsen lavede da der blev isat nyt låsesystem.

m.v.h.   John.  Sekretær. 

 

Generalforsamling d 19-2-2024

Formanden bød velkommen og foreslog Erik Oddershede som dirigent. Erik blev valgt uden modkandidater.

Erik takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamling var lovlig i henhold til klubbens regler. Han foreslog at valg af stemmetællere skulle ske hvis der blev kampvalg. Erik gav ordet til formanden  så han kunne aflægge beretning. 

Chris takkede for ordet og bad om et minuts stilhed for de medlemmer der var faldet bort i løbet af året. Chris berettede om de ting der havde været i løbet af året både i klubben regi og de ting vi bliver inviteret til at deltage i. Chris gav ordet tilbage til dirigenten der spurgte der var spørgsmål. 

Beretningen blev sat til godkendelse og blev enstemmigt godkendt.

Kasseren Rasmus fik ordet for at fremlægge regnskabet. Rasmus gennemgik regnskabet der var revideret af bilagskontrollanterne og godkendt af dem. Efter gennemgang af regnskabet og sammenligning med budget for 2023  blev regnskabet sat til godkendelse og efter de spørgsmål der blev stillet og som Rasmus besvarede. Det drejede sig om størrelsen på kontigentindbetalingerne i 2022 og 2023. Rasmus forklarede at dobbelt kontigentindbetalingerne var bogført i 2022 og derfor blev 2023 indbetalingerne mindre. Spørgsmålene om finansieringen af Viborgturen blev under eventuelt.                                   Regnskabet blev sat til godkendelse og godkendt.

Rasmus gennemgik budgettet for 2024 og der kommer 2 store udgiftsposter da taget af stålplader er utæt og skal skiftes desuden skal renoveringen af terrassen og opkørsel til værkstedet gøres færdig. Der er penge nok til begge projekter så kontingentet vil ikke stige men bibeholdes på 350 kr. 

Dirigent Erik fik ordet tilbage og fortsatte med valg af bestyrelsesmedlemmer. Her i 2024 er der to bestyrelsesmedlemmer på valg. Da Chris trækker sig som formand spurgte Erik om der var kandidater til bestyrelsesmedlem i forsamlingen. Der var ikke nogen men heldigvis ville Mogens Lauritsen, Thisted godt stille op og blev valgt uden modkandidater.

Sekretæren John Røge modtog genvalg. Bestyrelsessuppleanten Jørgen Madsen modtog genvalg.

Bilagskontrollanter Walter Larsen og Erik Jacobsen modtog genvalgt.        Nyvalgt suppleant blev Leif Plougman.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen så vi gik til eventuel og diskussionen af Viborgturen. Et medlem bad om ordet og gennemgik hvilke ture der  havde fået tilskud. Der blev snakket vedtægter og eventuelle ændringer der skulle være. Kasser Rasmus præciserede beløbet der var tale om. Bestyrelsen gjorde klart at det var et forsøg for at involvere partenere til medlemmer i klubben og at det ikke havde været meningen at den underskudsgaranti skulle dække bussen så prisen skulle have dækket  hele turen. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning  så at fremtidige ture kommer med en reel pris.

Garagemester Bjørn bad om ordet og takkede Chris for det store arbejde han havde gjort som formand og ligeledes Anne Marie for at holde klubben ren og pæn. Der var stående bifald fra forsamlingen og de vil stadigvæk påtage sig opgaver i klubben.

Erik fik ordet og afsluttede geneforsamlingen med påpege at vedtægterne siger at medlemmerne skal være gode kammerater og hjælpsomme overfor nye medlemmer.

bestyrelses møde d 28-2-2024

 

Vi holdt bestyrelses møde  for at sætte den nye formand mere ind i tingene og for at få overdraget mail og bankkonto da det er formanden og kasseren der tegner klubben.

 

Vi snakkede om de arrangementer der kommer i næste blad og de invitationer der kommer til klubben. Der bliver en tur til stumpemarkedet i Fredericia og der kommer en tilmeldingsliste på opslagstavlen mindst 30 deltagere så meld jer til.

 

5 Marts Opstart Young Timers kl. 19 Hejrhøjvej 4.

 

17 Marts Åbent hus Karsten Nygård, Jestrupvej 4, Snedsted.

 

8 April Foredrag ved biolog Jeppe Pilgård Nationalpark Thy.

 

4 Maj Årets første køretur.

 

Der kommer invitationer til klubben om deltagelse i arrangementer. Det er op den enkelte at deltage der vil komme opslag på tavlen og på Facebook i den lukkede gruppe for medlemmer.

 

Vi snakkede om tag og terrasse der skal laves i foråret og blev enige om at gennemgå projekterne for at være sikre på at der ikke er fejl i oplægget.

 

Med hensyn til hjemmesiden og Facebook venter vi på Nielses oplæg. Karsten vil fortsætte til en ny webmaster kan overtage.

 

Vi snakkede om hvordan vi kan øge kontakten til medlemmerne når der er arrangementer ikke alle har en mail adresse og mobiltelefon så hvis I får ny mail eller telefonnummer er det vigtigt at kasseren Rasmus får besked så medlemskartoteket kan holdes opdateret.

 

Vi snakkede forsikringer og at der skal være tilsyn på brandslukningsudstyret. Vi snakkede om knallert og motorcykel køreture og om at lave mere spontane ture også åbne for ikke medlemmer.

 

Der kom et forslag om at deltage lørdag d. 18 Maj i Løgstørs Pinse arrangement Jørgen Madsen fra Onsdagsklubben i Fjerritslev skaffer oplysninger om sagen.

 

M.v.h. John Røge Sekretær

Bestyrelses møde d 9-1-2024

Vi snakkede mere om Thyløbet og vi har lagt os fast på at det skal være Lørdag d. 15/6 med en løbsrute i Sydthy og mål ved klubben.

Vi snakkede om markedsføringen af Thyløbet og er enige om at benytte klubbladet, Radio Limfjod , ugeaviserne, sponsorerne og de klubber hvor vi er medlem. Tommy bliver løbsleder og maden er på plads. Tilmelding vil foregå som sidste gang og løbet er for veteranbiler, veteran lastbiler, veteran motorcykler og de køretøjer der opfylder kravene til Klassikere og Young Timere. Der vil komme flere informationer i klubbladet, medlemssiden på Facebook og på Facebook generelt.

vi snakkede om Generalforsamlingen d. 19/2 2024 kl. 19 i klubbens lokaler ligesom sidste år. Er der kandidater til bestyrelsen så tag kontakt til en fra bestyrelsen.Kasser Rasmus gennemgik udkastet til regnskabet og det er uden de store udsving. Der er forhold der gør at vi nok skal til at betale for brugen og gjorde os opmærksom på at det bliver dyrere for klubben at bruge Mobil Pay da de kræver 0,99% i gebyr af håndtere betalingen til klubben.

Vi snakkede om tilstanden af taget og Chris havde været oppe på loftet for at checke tilstanden. Det skal skiftes så snart forholdene er i orden. Belægning og terrassen skal laves i løbet af foråret så den er klar til Thyløbet

Vi vil forsøge at skaffe flere sponsorer og ellers markedsføre klubben mere.

Tommy snakker med de 2 tovholdere fra Young Timers om opstart og klubaftener her i foråret.M.v.h.

John Røge. Sekretær

Bestyrelses møde d 4/11

Planlægning af Thyløbet 2024. Vi snakkede tidspunkt det bliver Lørdag d. 15/6 eller Søndag d. 16/6. Vi foretrækker lørdag da vore norske venner har forespurgt om der bliver Thyløb i 2024 og vi vil gerne give dem søndag til at køre hjem. Løbet bliver i Sydthy og XL byg vil gerne være startsted med kaffe og rundstykker Bjørn og Tommy planlægger ruten der vil slutte ved klubhuset. Vi diskuterede mad og leje af telt lige som sidste gang. Vi vil leje telt og låne borde og stole hos Thy Friskole som vi samarbejder med. Maden vil blive helstegt gris og pølser med tilbehør hos folkene fra sidste gang der havde styr på den side af arrangementet. Vi snakkede om økonomien i Thyløbet og for at få enderne til at mødes er vi nødt til at hæve deltagergebyret.

Vores webmaster Karsten ønsker at stoppe da det tager meget tid og er lidt besværligt da der kommer flere rettelser i forhold til bladet og kalender og at han ønsker at bruge mere tid på hans veterantraktor samling. Karsten stopper  til den nye generalforsamling og vi fra bestyrelsen vil rette en stor tak til Karsten for arbejdet som webmaster.

Tommy fortalte om Youngtimers der mødes en tirsdag i måneden. Der kommer gode forslag til hvad der skal ske. Youngtimers er friske på lidt længere køreture og måske også ture med Fjerritslevfolkene.

Garagemester Bjørn snakkede om Zetor traktoren der er lavet papirer så traktoren tilhører klubben så kan vi få den synet og om registeret så vi kan beholde den originale nummerplade. Karsten har alle de papirer der vedrører traktoren.

Vi snakkede forsikringer der er ikke nogen af os der kender hvordan vi er dækket hvis der er en brand der starter i et medlems bil der er i værkstedet. Vi vil kontakte Motorhistoriks Selskab for informationer og snakke med forsikringsselskaber for at få nogle råd.

Vi snakkede om klubbens økonomi. Rasmus er ramt af sygdom og var der ikke men han siger det ser fornuftigt ud. Vi snakkede om at vi grundet prisstigninger generelt skal justere medlemskontingentet for 2024. 

Vi snakkede juleafslutning d. 4/12 kl. 19,00. Chris fortalte at musikken er på plads og at vi kan låne Bankoplader af Østerild Borgerforening vi snakkede spillepladepris som vi satte til 30 kroner det dækker også æbleskiver kaffe og en øl eller vand.

Den nye mur er på plads og omlægning af fliserne bliver et forårs projekt.

Vi snakkede med redaktøren om næste blad. Vi skal have kalenderen på plads og de ting der vedrører generalforsamlingen. Formand og sekretær er på valg formand Chris stopper og sekretæren modtager genvalg.

Vi snakkede medlemslister og hjemmesiden og er enige om at de skal opdateres. Bladlisterne behøver også et eftersyn.

 M.v.h.  John 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21/9 – 2023

Vi snakkede om kalenderen til det næste nummer af bladet. De enkelte datoer blev diskuteret og lagt på plads.
Datoen på næste blad foreslog redaktør Niels til den 15 januar 2024 så vi har en deadline at vi skal have historierne klar til.

Der er problemer med at kunne melde sig ind som medlem via Hjemmesiden. Rasmus har problemer med at sende svar tilbage så det skal vi have kikket på og op at køre igen. Vi skal have gennemgået hjemmesiden så at alle oplysninger er tidssvarende.
Rasmus gennemgik klubbens økonomi og der er ikke de store udsving selvom vi har haft sendt rykkere ud ved manglende kontingent og de der betalte to gange ikke skal betale i år.

Bjørn snakkede om de nye retningslinjer for brugen af værkstedet. I fremtiden er det forbudt at undervognsbehandle sin bil i værkstedet fordi der er tektyl dråber overalt. Ligeledes er det forbudt at lave slibearbejde i værkstedet. De nye bestemmelser kommer også i bladet. Der kommer nye regler for lån af nøgle til værkstedet og hvem der har nøgle til klubben.

vi snakkede om vi skule blive bedre til at få klubbens lastbil med ud til arrangementer for at skabe interesse for klubben. Der er en ansvarsforsikring på lastbilen så der er ingen problemer i at et medlem kører bilen. Vi skal bare have lært flere at køre bilen.

Tommy fortalte om vores Klassiker og Youngtimer aftner og at vi arbejder med udseendet og flere nye ideer. Niels fortalte at det ikke var så nemt at få arrangementet med i uge avisen og vi skal være bedre til at få det på Facebook og Hjemmesiden.

Vi er blevet skænket en traktor og vi snakkede om hvordan vi kan lave plads til den i de eksisterende lokaler. Der var flere forslag som vi vil arbejde videre med.

Vi er i gang med at renovere terrassen og opkørslen til værkstedet og arbejdet vil forsætte de næste onsdage med fundaments grøft og mur der skal være som den eksisterende.

M.v.h. John sekretær

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/7 -2023

Vi snakkede om Åbent Hus d. 5 August. Det vil være for alle køretøjer og der vil være udstillere i værkstedet. Der vil være pølser, øl, sodavand, kaffe og kage. Det vil være Thy Classic fadøl og Thy Pilsner på flaske. Der skal en annonce i ugeaviserne og på Radio Limfjord. Tommy vil sørge for flag alle og Bjørn tager kontakt til Bryghuset.

Thyløbet skal være de lige år og Åbent Hus de ulige år.

Vi snakkede om kalenderen med redaktøren Niels og fik planlagt de sidste ting.

D. 28/8 Køretur for knallerter og motorcykler. Afgang klubben kl. 18-30.

D. 17/9 Køretur til Bulbjerg. Vi mødes på Bulbjerg kl. 14-30. Der vil være fælles spisning efter køreturen 

D.9/10 Årets sidste Køretur. Vi mødes kl. 18-00 ved klubben. Retur til klubben til pølser og øl/sodavand.

Vi snakkede om hvordan vi kunne tiltrække flere ejere af Klassikere/Young Timere og hvilke forventninger de har til klubben. Vi vil lave en annonce til ugeaviserne og flere opslag på Medlemssiden på Facebook og på Facebook generelt.

Vi snakkede om vort tiltag med at sende en rykkerskrivelse til de medlemmer der ikke har fået betalt kontingent. Det har fået ryddet ud i de meget sene indbetalinger.

Vi vil omlægge og renovere flisebelægning og terrasse i August efter Åbent Hus. 

Redaktør Niels vil lave et kursus til de der vil skrive til bladet for at afmystificere hvordan man kan gøre.

M.v.h. John Røge. Sekretær.

 Referat fra bestyrelses møde 25/5 2023

Planlægning af køretur d. 5/6 National Køredag. 

Afgang fra klubben kl. 13.30 Vi skal koordinere med medlemmerne fra Fjerritslev om hvor vi skal have kaffe som vi selv skal have med.

Vi diskuterede vores udeareal og blev enige om at vi starter med at fjerne det læbælte der deler p pladsen. Omlægning af fliser og telefonpæle og bygning af en ny skillemur skal vente til vi har lavet en plan sammen med de håndværkere der plejer at hjælpe.

Vi diskuterede antallet af indbetalte kontingenter og kunne se der stadigvæk mangler indbetalinger. Der kommer et nyt tiltag der vil afgøre hvor mange der vil forblive medlem af klubben.

Vi snakkede om klubaftenen for Klassikere og Young timere. Vi vil gerne have at vide om hvordan vi kan hjælpe med hvad de har brug for.

Klubben har lovet Brandvæsnet at vi vil hjælpe med at lave motoren på Triangel stigevogn. De betaler reservedelene.

Chris har været til møde med den nye chef for Handelsstands foreningen  og de ønsker et samarbejde med os om torvedage.

Når der er Stafet for livet ønsker Handelsforeningen at Klubben stiller med køretøjer og vi skal stille op ved Thisted Lilleby.

M.v.h. Sekretær John

Referat fra bestyrels møde d 2/3 2023

Vi snakkede om medlemssammensætningen. Vi vil gerne tiltrække flere og yngre personer og deres køretøjer. Der blev talt om klassikkere og youngtimere  i en gruppe for biler der skal have klubaften 1 gang om måneden og vil være underlagt klubbens regler. Vi snakkede også om en gruppe for motorcykler og knallerter. Vi er klar over at der vil blive brug for ildsjæle og tovholdere fra klubben til at trække tingene i gang. Vi vil lave en opstart med en indbydelse i  Thisted Posten og vil gerne samarbejde med eksisterende klubber.

Vi så på kalenderen og de ting der vil foregå.

13/3 Heva kl. 19 i Nykøbing.  3/4 Kraftvarmeværket Thisted  kl. 19 Tilmelding Chris.

1/5 Årets første køretur.  28/5 Pinsebrunch og køretur i området.

29/5 Gudstjeneste ved Benne Holwerda ved Nors Sø. Kørsel med ældre.

5/6 Officiel køredag for Veterankøretøjer.   

Uge 26 – 32 . Torvedage mandage i Hurup.   FERIE

1/7 eller 3/7 Under Broen.  

6/8  Klubben holder Åbent Hus/Værksted for alle køretøjer.

Tilstedeværelse på Store Torv/ Vestergade i samarbejde med Handelsstandsforeningen.

Fælles tur til Fredericia Stumpemarked.

Vi snakkede om at lave et Tur udvalg til at lave køreture og besøgs aftaler med virksomheder i vores område. Frede Østergård vil gerne deltage og der  være flere der ved noget om steder der kan besøges. Vi snakkede om de der kører modelbiler i Skinnerup, Møllecentret,  Nordthy Kage/Slik fabrik, Thisted Bryghuses nybyggede anlæg og Stafet for Livet (Man må gerne gå).

Der kan betales kontingent uændret 350 kr. inden 1 MAJ.  Vi snakkede næste blads forside med hensyn til indbetaling af kontingent. Vi snakkede om vores hjemmeside på Facebook og at stramme op på den del så misforståelser undgås. Vi snakkede om hvad vi gør ved for sent/glemt indbetaling. Vi vil sende et rykkerbrev og bladet stopper med at komme.

MVH  John, sekretær.

Generalforsamling 2023  D 20 febuar

Valg af dirigent blev Erik Oddershede.

Formanden byder velkommen til generalforsamling 2023.

Generalforsamlingen er lovlig indvarslet i henhold til klubbens vedtægter. Der vælges stemmetællere hvis det er nødvendigt.

Formanden aflægger beretning.

Der er 3 medlemmer som vi desværre har måttet tage afsked med.

Medlem nr. 551 Erik Overgård Sørensen. Medlem nr. 629 Lars Nedergård. Medlem nr. 155 Henrik Kristensen. 

Æret være deres minde og  1 min stilhed.

2022 var på mange måder et normalt år der var kun få udfordringer med Corona.

10-1 Årets første besøg hos Cimbria blev dog aflyst på grund af sygdom.

7-3 Foredrag ved Mælkebøttepigen Jeanette Gadegård der beskrev en hård barndom og ungdom. En flytning fra Sjælland til Jylland gav kræfterne til at blive mønsterbryder.

28-3 Foredrag ved Sten Rode-Møller fra Motorhistorisk Samråd om de indviklede regler der dækker Veteran køretøjer.

2-4 Tur til Fredericia Stumpemarked. En god tur selv om bussen kun var halvfuld og det var koldt og blæsende da vi skulle have kaffe.

4-4 Tur til Tved Flyværksted blev aflyst grundet Corona.

2-5 Årets første køretur ved Frede Østergård gik til Mors til Kalkovnen med guide. En god tur.

23-5 Køretur for Knallert og Motorcykler på de små veje i området. Der er plads til flere.

5-6 Pinseturen gik til Hotel Tinggård i Hurup hvor vi spiste Brunch. Vi sluttede af med på denne fine sommerdag at besøge Bjarne og Gunhild Damsgård for at se deres store samling af ure af alle slags.

19-6 Thyløbet blev afviklet det var en fin dag selvom der kom en kraftig byge til slut. Der er kommet en del positive tilbage meldinger.

4-7   Træf under Sallingsund Broen. Vi fik dog vores kaffe selvom vi var ved at drukne.

27-8  Traktor og Lastbil træf, det kunne have været bedre.

3-9 Besøg hos Stutteri Katrinelund. En rigtig fin dag arrangeret af Frede Østergård.

11-9 Turen til Bulbjerg hvor vi blev begunstiget med rigtig godt vejr og en fin aftensmad på Vesløs Kro.

3-10 Besøg hos Hillerslev Beholderfabrik, godt besøgt og en rigtig god fortælling om virksomhedens historie hvor de 3 sønner har taget over efter deres far.

15-10 Årets sidste køretur gik til Ejerslev Havn i rigtig godt vejr, med efterfølgende kaffe og  pølser i klubben.

5-11 Besøg hos  Vestjysk Traktor museum. Der kunne godt have været flere.

5-12 Julebankoet var rigtig godt besøgt med æbleskiver og gløgg.

Klubben er blevet tilgodeset med en rigtig fin donation fra LO Kulturfond på 25000 kr. Det var en stor hjælp til den nye morderne skruekompressor som kostede 32000 kr. plus moms. Den vil spare strøm ved mindre kørsel.

Der er ansat en ny redaktør, Niels Hansen, der har lavet de sidste 2 blade der har været til UG.

Jeg vil gerne rette en tak til alle i bestyrelsen, webmaster, redaktøren og alle, der gør et godt stykke arbejde for klubben, ikke mindst kaffe folkene mandag aften og onsdag formiddag hvor der er en drillende tone.

 

Formandens beretning gik til afstemning og blev vedtaget med en stor klapsalve.

Kasser Rasmus Bech fremlagde og gennemgik regnskabet. Der var ikke spørgsmål til det nye udsende der passer til Dinero pogrammet. Der blev spurgt til antal medlemmer og per 31-12 var der 505 medlemmer. Regnskabet er gennemgået af bilagskontrollanterne og er godkendt.    Regnskabet gik til afstemning og blev vedtaget med en stor klapsalve.

Budgettet for 2023 blev fremlagt og gennemgået. Kontingentet forbliver uændret på 350 kr. Der bibeholdes et højt beløb til el, vand og varme.                                                                         Budgettet gik til afstemning og blev vedtaget med en stor klapsalve.

De af bestyrelsen foreslåede tilpasninger af vedtægterne blev gennemgået og vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Tommy Jørgensen                Modtog genvalg

Garagemester Bjørn Kalsen Nielsen            Modtog genvalg

Kasser Rasmus Bech                                 Modtog genvalg

Valg af bestyrelses suppleant                     Foreslået Jørgen Madsen, Fjerritslev Valgt for 1 år.

Valg af Bilagskontrollant  Walter Larsen      Genvalgt 

                                            Erik Jacobsen       Genvalgt

           Suppleant           Poul Erik Thomsen Genvalgt

Der var ikke kommet nogle forslag der skulle behandles.

Eventuelt.

Der blev udtrykt et ønske fra Hurup Handelsstands Forening om at stille med køretøjer som i 2022.

Redaktør Niels modtager gerne indlæg og billeder til bladet.

Dirigent Erik Oddershede afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Smørrebrød og kaffe.

John, Sekretær

 

Kasserer Rasmus gennemgik regnskabet for 20 22 0g det viser et tilfredsstillende resultat. Brugen af Dinero regnskabsprogrammet ændrer udseendet i forhold til 2021 da der er en skabelon at bruge for et foreningsregnskab for vores klub. 

Vi snakkede om indtægter og udgifter og at der er balance i tingene. 

Budget for 2023. Der er ikke de store udsving. Der skal stadigvæk regnes med et stort beløb til el, vand og varme men den nye kompressor er mere økonomisk i brug end den gamle. Der afsættes ekstra penge til vedligehold og anskaffelser da vi skal have kikket på tagets tilstand. Vi planlægger at have Åbent Hus i år.

 Bladet/ redaktørens oplæg. Da Børge ønsker mere tid til sig selv, vil Niels helt overtage 0psætning og layout af Veteranposten. Vi skal se om vi kan få flere annoncer og sponsorer.

Det blev snakket om Facebook og om at vore åbningstider skal være mere tydelige både på den åbne og den lukkede hjemmeside. Vi har næsten udleveret alle sponsor trøjerne fra Thisted Forsikring. Den nye dør i værkstedet er sat i den bliver fuget færdig når murværket er tørret op. Kompressoren er justeret ned i tryk da sandblæseren ikke kræver så mange Bar.

Vi snakkede generalforsamling og hvad der skal bestilles dertil. Vi talte om nye virksomhedsbesøg måske Dolle Trapper og den bil virksomhed der var Jany.

Kontingent for 2023 kan først betales EFTER generalforsamlingen.

M.v.h. John 

 

bestyrelses møde 16-11 2020
Vi snakkede med Niels om hvor langt vi er med stof til næste nummer af Lygten. Han sagde at der mangler den endelige opsætning i forhold til annoncer fra sponsorer og køb og salg. Der vil blive trykt det antal blade der passer med antal medlemmer.
Bestyrelsen gennemgik forslag til vedtægtsændringer der skal behandles på generalforsamlingen.
Vi snakkede kalender og den er planlagt færdig for næste blad.
Tommy vil arbejde videre med projekt Hjertestarter og de forhold vi skal forholde os til når vi vil søge hos Trygfonden. Han modtager genvalg til bestyrelsen.
Rasmus sagde at budgettet holder og så må vi se om den nye kompressor vil indvirke på strømregningen. Med de manglende kontigentbetalinger vil vi sætte 1/5 som skæringsdato. Medlemmet betragtes som udmeldt og vil ikke få næste nummer af bladet. Vi vil sende en rykker med pålagt gebyr på 100 kroner.
Vi snakkede vedligehold af bygningerne og pladsen. Der er stadigvæk fugtindtrægning så vi skal have kikket på taget til foråret og se om det er reparation eller udskiftning. Den nye kompressor er på plads og virker. For at udnytte spildvarmen skal vi vurdere støjen om den kan stå inde i værkstedet.
Mvh John

Bestyrelsesmøde den 27-9-22

Kasserer Rasmus fortalte om regnskabspogrammet vi bruger lige nu. Han ønsker at undersøge om betalingsversionen  kan lave en medlemsliste der er let at arbejde med. Aftalen blev at Rasmus og Tommy tager en snak med vores supporter, om programmet kan det vi har brug for. Vi tager en beslutning, når der er nye informationer.

Thyløbet hviler i sig selv. Det er en aktivitet, klubben laver for medlemmerne, så der skal ikke nødvendigvis være overskud, flere deltagere vil ændre på tallene. Brugen af teltet og helstegt gris udefra var den gode løsning og selv om der kommer flere deltagere vil der være plads til alle. Deltagergebyret blev diskuteret, og vi vil tage stilling før næste løb. Campingpladsen var godt tilfreds med besøget og vil gerne være med næste gang.

Thisted Forsikring vil sponsere 50 polo shirts. Bestyrelsen vil foreligge Thisted Forsikring en plan om at bruge poloerne til vore hjælpere når vi har arrangementer så det giver større eksponering udadtil.

Vi snakkede om placering af Thy løb og Åbent Hus skal være hvert andet år.

Vi gennemgik vedtægterne og om der skal ske ændringer. Revisorer ændres til bilagskontrollanter. Kontingent skal betales for indeværende år senest 1/5 samme år.

Følgende er på valg på generalforsamlingen : Tommy, Bjørn, Rasmus og Gert.

 Generalforsamlingen er programsat til d, 20 Februar 2023.

Årets sidste køretur er d. 15/10

Julebanko er d, 5/12. Plader koster 25 kr. Øl og sodavand koster 10 kr.

Vi snakkede om klubbens generelle status. Strømprisen kan betyde at vi er nødt til at hæve kontingentet.

Lys skiftes til led, døren til værkstedet skiftes. Opdeling af kompressoren til to, en til sandblæsning og en til trykluft på værkstedet. Der er udskiftning af tag på kompressorhus. Omlægning af flisebelægningen skydes til 2023.

Mvh John

ferat fra Besyrelsesmødet d 2-8

Vi snakkede om hvilke arrangementer der der skal på kalenderen.

Der bliver et Åbent Hus/Træf d. 27/8 for traktorer og lastbiler. Alle veterankøretøjer er meget velkomne i klubben den dag. Vi snakkede meget om at skiftevis at lave Thy løb og Åbent Hus hvert andet år for ikke at trække for hårdt på vore frivillige hjælpere. Vi gjorde kalenderen færdig og snakkede om der var virksomheder i vores område, vi kunne tænke klubben skulle besøge. Der var flere navne oppe at vende og Chris har en aftale om et besøg på Hillerslev Beholder Fabrik. Da det er ferietid kunne vi ikke få planlagt flere besøg lige nu. Kalenderen ligger på hjemmesiden og er i det nye klubblad.

Vi snakkede med den nye redaktør om udformningen af det næste klubblad og hvilke forventninger vi ønsker opfyldt. Efter en god snak og gode indput er bladet klar til endelig udformningen sammen med trykkeren.

Vi snakkede om at det var i år at P pladsen og flisebelægningen skal renoveres. Vi blev enige on at vente til næste år for at se om der kommer flere ideer til renoveringen. Der bliver Handikap p plads på flisebelægningen ved siden af opkørslen til værkstedet.

Mvh bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 7-7-22

Til stede var Chris Tommy Rasmus John Carsten Bjørn

 

Punkt 1:

Rasmus fremlagde halvårs regnskabet, hvor han gennemgik de forskellige konti, som så godt ud med overskud

Et STORT minus var da vi kom til medlemmer og indbetaling af kontingent, der mangler 150 medlemmer der ikke har betalt, det gav anledning til debat om, hvordan vi får dem til at betale,

 

Chris fortalte om klubbladet lygten, hvor vi har haft nogle problemer med udgivelsen, men det er ved at være på plads, næste blad udkommer den 5-9-22

Kalenderen blev drøftet, bliver klar til at komme i bladet

 

Tommy havde ingenting

 

John havde ingenting

 

Bjørn, åben hus i august, er ikke på plads

På generalforsamling var der ønske om en handicap p plads ved klubhuset, det blev drøftet, om vi kunne lave det sammen med omlægning af fliser foran døren og porten, ingen ting bestemt, så har du nogle gode forslag modtages de gerne

Thyløbet, der var enighed om det var et godt løb, med en god afslutning,

 

Generalforsamling med rekord-overskud

Kontingentet stiger 50 kr. på grund af stigende omkostninger til især el

Tekst og foto: Erik Bisgaard

Det blev en usædvanlig stille generalforsamling, der blev afviklet den 21. februar. Der var overalt stor opbakning til både formandsberetning og regnskab samt budget. Selv en kontingentstigning på 50 kr. blev godkendt i enighed.
I sin formandsberetning omtalte Jens Chr. Johansen årets arrangementer efter sidste generalforsamling i august 2021, efter at forsamlingen havde æret to afdøde medlemmer, Lars Nedergaard, Sjørrring og Jens Erik Pedersen, Fjerritslev.
Få dage efter generalforsamlingen i august sidste år arrangerede klubben åbent hus med 250 gæster og et stort loppemarked i værkstedet. Der blev overalt udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, som også var tænkt som et PR-fremstød for klubben og et forsøg på at hverve nye medlemmer, og begge dele lykkedes.
I september var der to ture. Først en fælles tur med medlemmerne fra Fjerritslev-området, hvor der blev kørt til Birkelse, Gjøl, Øland og afsluttet i Attrup i parklignende omgivelser. Vejret var fortrinligt og turen bød på flotte scenerier i den nordjyske natur. Den 18. september var vi på Bulbjerg. Her var vejret til gengæld ikke med os, så vi forlagde residensen til klublokalerne ved Amtoft havn og kørte senere til Thy Event på Bjerget for at spise aftensmaden, så trods dårligt vejr blev det en god dag, fortalte formanden.
I oktober afvikledes sidste køretur for 2021 og det lykkedes desværre igen at få gruppen delt op. Nogle kørte forkert, andre kunne ikke følge med, så man ankom i flere hold til klubhuset for at takke af og få en pølse og kaffen.
Den 23. oktober var der fælles bustur til bilmessen i Fredericia. En tur, der gentages i år i april – se kalenderen. November bød på foredrag med læge Arne Sørensen, der fortalte meget levende om prostata, der er ved at blive en folkesygdom blandt ældre mænd, og derefter lagde coronaen igen sit klamme tag på klubben, så juleafslutningen med banko måtte aflyses i starten af december.
Formanden afsluttede sin beretning med en opfordring til medlemmerne om at købe en af foreningens klubjakker med påsyet logo. Desuden opfordrede han medlemmerne til at levere tanker og ideer til Lygten eller henvende sig til bladets redaktion, så vi fortsat kan bevare et levende klubblad.
Rekord-overskud
Efter formandsberetningen godkendte generalforsamlingen det fremlagte regnskab, der viste et rekord overskud på 95.000 kr. Det tilskrives især stor tilbageholdenhed med forbruget samt coronaen, der havde sat en stopper for mange planer. Regnskab og budget er optrykt andet steds i bladet. Budgettet for indeværende år har taget højde for stigende udgifter til bl.a. el og Lygten, hvor bladets nye redaktør nu får et kontant vederlag på 4000 kr. pr. udgave. Af samme grund forventes et underskud på 22.500 kr. og generalforsamlingen besluttede derfor at godkende et bestyrelsesforslag om en kontingentforhøjelse på 50 kr. I budgettet forventes uændret medlemstal på ca. 550 medlemmer.
I den efterfølgende debat omkring beretning og regnskab var der kun få, spredte bemærkninger, herunder igen forespørgsel omkring antal nøgler, der fortsat er i omløb. En enkelt mente bestyrelsen burde inddrage flere nøgler, mens andre gav udtryk for, at antallet af nøgler ikke i sig selv udgør et problem – og derfor bør man lade sagen ligge. Ligeledes blev det foreslået, at der blev anlagt en særlig p-plads til handicappede tæt ved indgangsdøren. Både nøglesagen og behovet for en særlig p-plads vil blive taget op i bestyrelsen, lovede formand Jens Chr. Johansen.
I forbindelse med afslutningen på generalforsamlingen blev Lygtens nye redaktør Preben Dahlgaard samt den nye webmaster Karsten Nygaard præsenteret, ligesom Lygtens mangeårige redaktør Erik Bisgaard blev takket for sin indsats og rost for den udvikling, der er sket med Lygten.

Referat bestyrelsesmøde 15. februar 2022

Referat: sekretær Erik Bisgaard
Deltagere: Bestyrelsen, men ikke suppleant Gert Bedsted, der havde meldt afbud.
På mødet blev regnskab for 2021 og budget for 2022 gennemgået i detaljer. Et flot regnskab for 2021 med et betydeligt overskud kunne henføres til et meget lavt forbrug på grund af corona restriktioner. Til gengæld er der udsigt til betydelige udgiftsstigninger i 2022, hvor elforbruget ventes tredoblet på grund af prisstigning, bladets nye redaktør skal aflønnes med 4000 kr. pr. udgave og der forventes betydelige udgifter til vedligehold af bl.a. taget, der skal repareres samt fliser omlægges. Der var enighed om at fremsætte et længe drøftet bestyrelsesforslag om en stigning på 50 kr. i kontingentet, som ikke er steget det sidste tiår. Budgettet viste et forventet underskud på 22.500 kr. i år trods forventet større kontingentindtægt.
Et nyt regnskabsprogram – Dinero – blev vurderet og skal nøjere studeres af kasserer. Vores kontorcomputer er brudt sammen og skal fornyes, men har desværre også taget en række foreningsoplysninger med sig i graven. Der forestår et større arbejde med at genoprette bl.a. medlemsarkiv ud fra bestående back-up filer på USB-nøgle så bl.a. Lygten kan forsynes med labels. Det nye program vil lette en række funktioner på både regnskab og medlemsdelen. Det nuværende regnskabsprogram er så gammel, at det ikke kan opdateres længere.
Omkring generalforsamlingen blev det aftalt, at Erik Oddershede foreslås som dirigent og der er taget kontakt til og fået accept fra to medlemmer, der gerne stiller op til bestyrelsen. Erik Bisgaard afgår som sekretær og redaktør, mens formand Chris Johansen genopstiller til bestyrelsen. Ny redaktør bliver Preben Dahlgaard, som starter 1. april.
På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer, idet man ikke længere benævner regnskabskontrollanterne som revisorer, men bilagskontrollanter.
Webmaster Alex Pedersen er stoppet, og i hans sted starter Karsten Nygård, Sønderhå. Karsten vil være kendt af mange som en inkarneret traktorsamler og sponsor for flere værktøjsdele på værkstedet. Karsten skal gennem en kortere oplæring, men overetager opgaven så hurtigt som muligt.

Referat fra bestyrelsesmøde 12. januar 2022

Referent: Sekretær Erik Bisgaard

Formand Chris Johansen orienterede om, at bestyrelsen var indkaldt fordi webmaster Alex Pedersen ønskede at stoppe i sin funktion. Arbejdet var blevet for omfattende og desuden var der sygdom i nærmeste familie. Desuden skulle Lygtens fremtid til debat, da redaktør Erik Bisgaard ikke ønsker at fortsætte i den funktion.
Omkring webmaster blev det besluttet at opdele opgaverne, så kasserer i fremtiden varetager medlemsregistrering, til- og afmelding, adresseændringer o.s.v. Samtidig assisterer Bjørn Kalsen fortsat med alle øvrige opgaver omkring hjemmesiden og facebook-siden. Sidstnævnte er kun for medlemmer.
Målet er at finde en ny webmaster, der kan og vil overtage opgaven med at udvikle vore hjemmesider og i den forbindelse opfordres medlemmerne til at melde til, hvis man har interesse eller kender nogen, der kunne tænkes at gå ind i det frivillige arbejde. Der er en mindre aflønning for opgaven. På samme møde drøftedes også Lygten, der skal have ny redaktør efter 1. april, idet nuværende redaktør Erik Bisgaard stopper. Mulige emner vil blive kontaktet af Erik.
Det blev ligeledes besluttet at opsætte en nøgleboks ved klubhuset. Dermed suppleres udlånsnøglerne og man skal ringe til et bestyrelsesmedlem for at få oplyst den aktuelle kode til nøgleboksen. På hjemmesiderne vil der blive orienteret om hvornår boksen er klar. Til gengæld inddrages der ikke yderligere nøgler hos medlemmerne. En opgørelse viste, at de fleste, der har nøgler, har opgaver i klubhuset.
En aktuel medlemsliste viste, at der nu er 535 betalende medlemmer i klubben og der tilkommer jævnligt nye medlemmer.
Thyløbet blev også drøftet. Løbet planlægges af Bjørn Kalsen og Bo Christensen og afvikles 19. juni med start hos Ford-Ejnar Hessel i Thisted med morgenkaffe kl. 7.30 og det første køretøj forlader pladsen 8.30. Der er som sædvanlig plads til knap 100 tilmeldte køretøjer. I næste udgave af Lygten, der udkommer i april, vil der være nærmere orientering om både ruten og tilmelding. Løbet slutter i år i klubhuset, hvor der rejses et stort festtelt og serveres helstegt gris med tilbehør samt kaffe, øl og vand.

Efterskrift: Få dage efter bestyrelsesmødet blev der lavet en aftale omkring Lygten. Ny redaktør bliver Preben Dahlgaard, Thisted. Preben er udannet lærer og har været skoleinspektør samt i flere perioder medlem af Thisted Byråd, sidst for socialdemokratiet. Han har i flere år været redaktør og igangsætter ved et lokalt magasin i Snedsted, så han har redaktionel erfaring. Lygten vil fortsat udkomme i papir fire gange årligt. Der udbetales i fremtiden honorar til redaktøren.

August 2021

Livlig debat på forsinket
generalforsamling i klubben

Girokort eller ej. Vigende medlemstal og nyvalg var nogle emnerne

Tekst og foto: Erik Bisgaard
Endelig. Efter flere udsættelser på grund af corona restriktioner kunne klubben gennemføre en ordinær generalforsamling for 2020 -med et halvt års forsinkelse. Det blev en livlig generalforsamling med mange kommentarer fra de 97 deltagere, før man kunne indtage tre stykker smørrebrød, kaffe og småkager.
Det var sidste gang Helge Gedebjerg aflagde formandsberetning. Han havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte. Efter beretningen om 2020 blev der stillet en række spørgsmål om medlemstallets udvikling. Nogle mente det havde været en dårlig ide at forlade NETS, fordi flere medlemmer havde svært ved at betale over nettet eller via mobile pay, som har erstattet girokortet. Andre var fortalere for de nuværende betalingsmåder. I ved jo, at I skal betale kontingent, så det kan da ikke være så svært, lød det fra en deltager.
I et svar fra Helge Gedebjerg blev det oplyst, at det var et beskedent frafald, der var tale om i 2020, men corona og 15 afdøde medlemmer havde påvirket medlemstallet. Der var med udgangen af juli i år 520 medlemmer, fremgik det af debatten. I august har yderligere 23 betalt kontingent efter at bestyrelsen har udsendt en erindringsskrivelse.
Andre påpegede mangler i det nuværende system. En havde betalt kontingent to gange – men så var der jo allerede betalt for næste år, lød det humoristisk. En anden havde fået opkrævning via mail, hvilket både formand og kasserer benægtede. Der er ikke sendt opkrævning på mail til nogen medlemmer, men der er udsendt et brev i august til dem, der ikke havde betalt kontingent ved fristens udløb, fortalte Helge Gedebjerg. Brevet havde i øvrigt haft god effekt, idet der dagligt kom nye indbetalinger. Formanden lovede, at man vil tage kritikken med til bestyrelsesmøder. I øvrigt havde bestyrelsen fremlagt et forslag til tillæg til vedtægterne, så det nu tydeliggøres, at der er en række betalingsmuligheder for kontingentet, herunder også girokort. Det er op til bestyrelsen at vælge, hvordan kontingentet skal opkræves i fremtiden. Flere appellerede til deltagerne om at fortsætte med de nuværende betalingsmuligheder via bl.a. netbank, som klarer betalingen automatisk akkurat som betalingsservice, og efter længere debat måtte ordstyrer Erik Oddershede stoppe for yderligere kommentarer.
Sund økonomi
Kasserer Tommy Jørgensen orienterede om regnskabet, der blev lagt frem og godkendt i sin form. Der er i 2020 samlede indtægter på 214.222 kr og udgifter for 192.681, så der har været et driftsoverskud på 21.541 kr, selvom medlemskontingentet var svagt faldende i året. De største udgifter var Lygten på 59.590 kr. inklusiv forsendelse samt vedligeholdelse af klubhus og materiel på 45.678 kr. Desuden var der anskaffet en bremsestand til 10.123 kr. Klubben har en sund økonomi med samlede aktiver på 781.767 kr, hvoraf klubhuset tegner sig for en værdi på 430.000 kr.
Budget for indeværende år giver også grund til optimisme. Budgettet viste et kalkuleret overskud på 23.950 kr. i 2021, især fordi Lygten bliver væsentligt billigere efter skift af trykkeri og der samtidig ikke forventes større anlægsomkostninger ved klubhuset i år.
Tæt på kampvalg
For første gang i mange år var der udsigt til kampvalg til bestyrelsen. Der var fire kandidater til tre ledige pladser, fordi Tommy Jørgensen, der oprindeligt ikke genopstillede, havde ”fået armen vredet om” og besluttet sig for at fortsætte i bestyrelsen. Det medførte at en af kandidaterne, Leif Plougmann, trak sig for at give plads til de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der hermed fortsætter. Det betød, at den nuværende suppleant Rasmus Bech, indtræder i bestyrelsen. Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Gert Bedsted, Fjerritslev.
Afslutningsvis takkede sekretær Erik Bisgaard formand Helge Gedebjerg for det store arbejde han har lagt i formandsjobbet og hans fokus på klubbens økonomi og den entusiasme han altid har lagt i formandsjobbet. Og Helge Gedebjerg rettede samtidig en tak til alle, der har deres gang i klubben og bidrager til et godt klubliv.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Referat fra bestyrelsesmøde 26. april

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Der udspandt sig en længere diskussion om coronasmitten og dens indvirkning på vore arrangementer, herunder især den planlagte generalforsamling den 31. maj. Der var enighed om at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid, indtil coronaen tillader forsamlinger på mindst 100 deltagere indendøre. Følg med på hjemmesiden www.thyveteranbil.dk og på facebook, hvor den lukkede del af klubbens hjemmeside kan læses.
Kasserer Tommy Rasmussen oplyste, at medlemmerne i stort tal har betalt kontingent inden fristen udløber 10. maj. Der er i år indkommet større beløb end på samme tid sidste år. Der udsendes ikke rykkerbrev i år og bestyrelsen vil før næste bladudgivelse i starten af juni gennemgå medlemslisten, så de, der ikke har betalt kontingent, ikke længere modtager Lygten.
Tommy foreslog at klubben i større grad bakker op bag vore sponsorer ved f.eks. at møde op ved bilhandlerne, når de har åbent hus. Det skal være spontane besøg og det skal i den forbindelse undersøges hvad det vil koste at anskaffe stofvimpler med klubbens logo, så vi kan præsentere os ved træf og øvrige arrangementer.
Der blev bevilget 1500 kr. til køb af en tildækning af den ydre del af varmepumpen i klublokalet.
Erik Bisgaard foreslog en fremrykning af næste udgave af Lygten, så den udkommer primo juni i stedet for primo juli. På den måde kan vi markedsføre de mange arrangementer i juni og juli til gavn for alle, der gerne vil med på turene.
Den 14. august vil der igen være åbent-hus i klubben og bestyrelsen drøftede flere tiltag. Der vil tilgå pressen materiale og annonceres, så forhåbentlig mange borgere kigger forbi og måske melder sig ind i klubben som det skete sidste år. Der planlægges både konkurrence, loppemarked, serveringer m.m. og det vil alt sammen blive offentliggjort via hjemmeside og Lygten samt i lokale medier.
På hjemmesiden kan man se hvad der arrangeres i sommermånederne, og der er et righoldigt program, der nu også omfatter flere lørdagsudflugter.

Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Tilstede: Hele bestyrelsen + suppleant Chris Johansen

Referat: sekretær Erik Bisgaard

1: Formand Helge Gedebjerg redegjorde for forløbet af årets Thyløb. Der var stor tilfredshed hele vejen rundt. Alt forløb efter planen for de 210 deltagere, fordelt på 74 ekvipager. Deltagertallet var lidt lavere end tidligere år og det er en tendens, der kan ses over hele landet. Derfor skal Thyløbet udvikles og bestyrelsen vil kraftigt opfordre medlemmer til at komme med nye input, der kan skabe fornyet interesse for løbet. Har du et forslag, så kontakt bestyrelsen, så løbet i 2021 kan blive endnu mere spændende.

Økonomisk gav Thyløbet i år et overskud på ca. 7000 kr., hvilket er på det sædvanlige niveau. Der var god sponsordækning med i alt 20.000 kr. og der lød ros fra mange deltagere for spændende konkurrencer. Nogle klubber har dog opgivet konkurrencer i forbindelse med lokale træf og løb, så der bliver mere tid til samtale og socialt samvær. Er det en vej vi også skal gå, spurgte Helge Gedebjerg – med håb om respons fra medlemmer.

Næstformand Alex Pedersen opfordrede alle, der skifter adresse, til at meddele det til foreningen. Ved sidste omdeling af Lygten fik vi 12 retur, fordi adressen ikke passede længere og med en portoudgift på ca. 15 kr. pr. blad bliver det hurtigt til mange penge, så husk adresseændring.

De medlemmer, der ikke har betalt kontingent, vil nu blive slettet og ikke modtage Lygten længere. Der kommer heldigvis stadig en række nye medlemmer og herunder en del yngre, som giver et tiltrængt pust til klubben. Det gælder bl.a. fra knallertejere. Knallerten er igen kommet til ære og værdighed og der er knallertklubber overalt. Det er en gren i veterankulturen, som klubben gerne vil understøtte og forsøge at skabe en fraktion for knallertejere med møder og foredrag. Garagemester Bjørn K. Nielsen vil tage kontakt til knallertejere og høre om der er interesse for sagen. Som eksempel på knallertinteressen nævnte næstformanden, at et opslag på klubbens hjemmeside om et knallerttræf ved klubhuset var blevet delt 3700 gange, hvilket er ca. 37 gange mere end gennemsnittet af fildelinger fra hjemmesiden.

Kasserer Tommy B. Jørgensen fremlagte en kontooversigt. Foreningen har en kassebeholdning på ca. 200.000 kr. plus et tilsvarende beløb i garantbeviser i Sparekassen Thy. Medlemstallet er stærkt på vej mod 600, hvilket er lidt færre end sidste år. Det er også en udvikling, der ses over hele landet.

Sekretær Erik Bisgaard ønskede oplyst, om annoncører betaler for deres annonce. Der er i alt indgået 27.500 kr. i annonceindtægter, hvilket er en betydelig forøgelse i forhold til tidligere år. Prisen for annoncer er steget en smule og der er kommet fire farver på de fleste. Kun to virksomheder har endnu ikke betalt for 2019. Sekretæren ønskede at få præciseret, at blade i klubhuset ikke er til hjemlån, men skal læses i klublokalet. Flere gange har medlemmer efterlyst blade, der af medlemmer er taget med hjem og det er ikke tilladt. Så kom ned i klubhuset mandag aften, hvis du vil orientere dig i det store udbud af veteranblade, som vi abonnerer på.

Garagemester Bjørn Kalsen oplyste, at malerkabinen nu er renoveret med både ny blæser og suger. Kabinen er udvidet, så der er plads til lidt større emner. Han efterlyste en bedre oprydnings-kultur. Det sker for ofte, at man forlader værkstedet i en syndig uorden, så sørg for at at rydde op efter dig!

Også det store flisearbejde ud mod Hejrhøjvej er afsluttet med både fliser og gadelys, så det fremtræder pænt og nydeligt. Til gengæld er der flere skæve fliser på terrassen, så den står for tur næste gang der skal bruges tid på at vedligeholde arealerne omkring klubhuset. De gamle sten er solgt til et medlem, der kunne bruge dem.

Under ”eventuelt” foreslog Bjørn Kalsen, at klubben udvider klublokalet ved at bygge ud, dels for at give bedre plads til medlemmerne og dels for at huse klubbens lastbil, så der blev bedre plads på museet. Et forslag, som formand Helge Gedebjerg tog afstand fra. Han mente tværtimod at medlemmerne holder af den nuværende form for møder, hvor man samles i værkstedet.

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Hele bestyrelsen mødt.

1: Formand Helge Gedebjerg orienterede om kontingentindbetaling, der i år er ændret for at spare foreningen for mere end 5000 kr. Indbetalingerne er på niveau med tidligere. En del medlemmer er traditionelt meget langsomme til at betale. Det blev aftalt, at alle medlemmer, der ikke har betalt inden næste blad udkommer, får en erindringsskrivelse sammen med Lygten.

Foreningen er blevet inviteret til en informationsaften i Sparekassen Thy, der er hovedsponsor for klubben i 2019 og 2020. Besøget afvikles som et mandagsmøde. Se nærmere i kalenderen bagerst i bladet eller på hjemmesiden. Der orienteres fra sparekassen om lån og finansieringsmuligheder. Måske skal du have dig en ny og dyrere veteranbil?

Vi er inviteret til ”Store torvedage” i Hurup. Se særskilt artikel herom.

2: Næstformand Alex Pedersen orienterede om Thyløbet. Der var midt i maj tilmeldt 51 køretøjer og 130 deltagere. Heraf to lastbiler og en enkelt motorcykel. Næstformanden overtager medlemsregistreringen og samler fortegnelser over alle nye medlemmer og videregiver oplysninger til Lygtens redaktør, så nye medlemmer kan omtales i bladet med navn og adresse. Det blev aftalt, at foreningen udpeger en kontaktperson, der får til opgave at introducere nye medlemmer og tage godt imod dem. Bestyrelsen har mulige kandidater til denne opgave i kikkerten.

3: Kasserer Tommy B. Jørgensen redegjorde for betaling af fakturaer. Han er ved at finde ind i systemet med bl.a. opkrævning af kontingent og betaling af indkomne regninger.

4: sekretær Erik Bisgaard orienterede om foreningens forsikringer. Se særskilt artikel herom fra Motorhistorisk Samråd.

Vi har fået et tilbud om rabatter på reservedele hos et firma i Viborg, der kan levere til både privatbiler og veteranbiler. Se artikel herom i bladet. Bestyrelsen anbefaler at vi gør brug af tilbuddet, der giver op til 30 pct. rabat på stumper. Virksomheden er med i en international gruppe og kan derfor – ifølge eget udsagn – skaffe dele til langt de fleste bilmodeller. Køber du for 1000 kr. og får rabat på det hele, har du allerede tjent dit årlige medlemskontingent i klubben…Tilbuddet gælder kun for medlemmer og der skal oplyses medlemsnummer.

  1. Garagemester Bjørn Kalsen fortalte, at arbejdet med renovering af gårdspladsen med p-arealer skrider planmæssigt frem. Vi mangler to lysmaster til p-pladsen. Masterne skal være 3,7 meter høje. Vi har lamperne, men mangler to master, så ved du hvor man kan finde dem til en billig penge, så giv Bjørn besked. I forbindelse med renovering af p-pladsen er der kasseret en del granitsten. De kan købes af medlemmer. Spørg Bjørn om pris. De er velegnet til haven.

Også arbejdet med malerkabinen, der nu er totalt renoveret, er snart færdig. Overvejelserne lige nu går på, om der skal skabes over- eller undertryk i kabinen.

Bjørn orienterede også om Thyløbet. Der bliver 8 poster på den 75 km. lange tur rundt i Nordthy med start ved Højland Biler i Thisted. Erik Oddershede sender som sædvanligt alle køretøjer afsted efter en kort præsentation. Undervejs bliver der mulighed for en pølse og drikkevarer, som sponseres af Sparekassen Thy og Thisted Bryghus. Ved hjemkomst afleveres løbssedlerne og point udregnes, så vinderne kan kåres og modtage gevinster efter en god frokost, som er en del af løbet.

Bestyrelsesmøde 6. marts 2019

Formand Helge Gedebjerg redegjorde for forløbet af generalforsamlingen. Debatten havde afsløret, at vedtægterne trænger til en tydeliggørelse, så det fremgår, at generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Et forslag til vedtægtsændring skal fremlægges ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig med Helge Gedebjerg som formand, Alex Pedersen næstformand, Tommy B. Jørgensen kasserer, Erik Bisgaard sekretær og redaktør af Lygten, Bjørn Kalsen garagemester og Chris Johansen suppleant.

Til arrangementsudvalget valgtes Chris Johansen og Bjørn Kalsen.

Sekretær Erik Bisgaard redegjorde for muligheder for at reducere vægten på medlemsbladet ved at gå over til nyt og tyndere papir mod til gengæld et kraftigere omslag. På den måde kunne vægten holdes under 100 g, der betyder billigere distribution, der på den måde sparer op til 7-9000 kr. om året.

Garagemester Bjørn Kalsen blev orienteret om priser og vilkår for brug af værksted og indkøb af nye materialer. Det skal afklares, om der er behov for særskilt forsikring til klubben i forhold til brug af værkstedet. Som udgangspunkt er brug af værkstedet altid for egen risiko og dermed også egen forsikring, men der kan være tilfælde, hvor klubben måske kan drages til ansvar ved en skade. Garagemesteren vil tage kontakt til forsikringsselskab.

Referat generalforsamling den 18. februar 2018

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere, at der var knapt så mange fremmødte i år i forhold til året før. Ca. 100 medlemmer deltog i år.

1: Valg af dirigent og stemmetæller: Poul Erik Thomsen valgtes til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der ikke var indkommet forslag til vedtægtsændringer.

2: Formandens beretning. Formand Helge Gedebjergs beretning kan læses andet sted i bladet. Beretningen blev godkendt.

3: Dernæst udnævnte Helge Gedebjerg klubbens web-master gennem mange år, John Elsberg, til æresmedlem af klubben som anerkendelse for hans kæmpe arbejde med at føre klubben og dens medlemmer ind i edb-alderen. John fik overrakt en flot plakette med foreningens logo og et messingskilt med navn.

John takkede for anerkendelsen af den hjælp han havde ydet og fortalte, at det havde været en stor fornøjelse for ham at hjælpe klubben. Andet sted i bladet er der en større artikel om John og hans mange interesser.

4: Kasserer Jens Henrik Jeppesen fremlagde regnskabet og mente, det ser nogenlunde ud med et overskud på ca. 10.500 kr. og en likviditet på ca. 314.000 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5: Budget og kontingent: Kontingent uændret 300 kr. i 2019. Budget fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

6: Valg til bestyrelsen: På valg var Henning Frost, Jens Henrik Jeppesen og Helge Gedebjerg. De to førstnævnte modtog ikke genvalg, mens formand Helge Gedebjerg genvalgtes. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjørn Kalsen, Thisted og Tommy Jørgensen, Nørhå.

7: Valg af suppleant: Chris Johansen, Ballerum, nyvalgtes i stedet for Bjørn Kalsen, der er indgået i bestyrelsen.

8: Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalg af Walther Larsen og Erik Jacobsen med Poul Erik Thomsen som suppleant.

9: Indkomne forslag: Frede Østergaard havde sendt forslag om at ændre nøglesystemet til elektronisk system for at gøre det enklere at få adgang til værkstedet. Formand Helge Gedebjerg tilkendegav, at det nuværende nøglesystem med udlån fungerer udmærket. Der har kun været 9 udlån sidste år, hvoraf 3 er til samme medlem.

Frede Østergaard forklarede, hvordan et elektronisk system fungerer med et kort, der kan lånes mod et depositum. Låner registreres elektronisk så der altid er kontrol med hvem der har adgang til værkstedet og hvornår låner har besøgt værkstedet. Systemet kan etableres for ca. 20.000 kr. Frede mente, at et sådant system kunne få flere unge til at melde sig ind i klubben. Han ønskede forslaget til afstemning og hvis der var stor modstand ville han afholde sig fra at genfremsætte forslaget.

Efter en del debat blandt medlemmerne omkring generalforsamlingens kompetence til at træffe en afgørelse i sagen, blev der foretaget en orienterende afstemning. Resultatet blev, at 7 medlemmer stemte for, resten imod forslaget.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afviklet

FORMANDSBERETNING 2018 – den 18. FEBRUAR 2019

Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling bekendt med at 4 af klubbens medlemmer er gået bort: Evald Didriksen, Mogens Rægaard, Erling Mose og Flemming Jeppesen.

Jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde med 1 minuts stilhed.

2018 har også i år været et godt år for klubben, både økonomisk og aktivitetsmæssigt. Medlemstallet er på linje med sidste år, nemlig 637, og vi kan konstatere, at vi er en af de få klubber, der ikke oplever medlemstilbagegang.     I forbindelse med åbent hus arrangement var der en tilgang på 8 yngre medlemmer.

Klubbens aktiviteter 2018:

Mandag 5. februar       Steen Rode-Møller fra motorhistorisk samråd besøgte klub-

ben og gav en bred orientering om de store aktuelle udfordringer for ejere af veterankøretøjer(registreringsafgift og brændstoftillæg)

Mandag 19. februar     Generalforsamling med omkr. 120 deltagere

Mandag 5. marts          Klaus Borg Hansen, havnemester i Hanstholm orienterede                                           om det store havneprojekt til 500 mil kr.

Lørdag 24. marts           Bustur til Fredericia stumpemarked – udsolgt

Mandag 9. april             Else Østergaard Andersen, chef for Nationalpark Thy,                                                   fortalte om de store forandringer, der er på vej med tilplant                                       ninger i området. Skabe mere naturlige skove med hjemme-                              hørende arter.

Mandag 16. april           Assurandørerne Ole Højgaard og Brian Nielsen fra Thisted                                           Forsikring orienterede om forsikringsdækning for veteran                                           køretøjer, herunder hvilke konstruktive forandringer, der må                                    foretages inden forsikringen står af.

Mandag 7. maj               Besøg i Thisted Lilleby med rundvisning af de frivillige, der                                           arbejder med at genskabe det gamle Thisted

Lørdag 19. maj               Pinsetræf Løgstør Hovedgade og køretur til Rønbjerg

Søndag 20. maj              Pinseudflugt til Vigsø Feriecenter til morgenkaffe og efter-                                           følgende køretur i det blå

Mandag 4. juni               Køretur til Klitmøller til Nystrup Camping, hvor får en ori-                                            entering om campingdrift

Mandag 11. juni            Knallert og scootertræf

Lørdag 16. juni              Åbent hus arrangement for alle, der har interesse i veteran-køretøjer, knallerter, scootere, biler og traktorer

Arrangementet var godt besøgt og gav 10 nye medlemmer.

Mandag 2. juli               Møde under Sallingsundbroen i selskab med mange andre ejere af veterankøretøjer med kaffekurv og hyggelig musik

Mandag 6. august        Besøgt det stor mølle testcenter i Østerild medbragt kaffekurv

Mandag 13. august       Traktortræf ved klubhuset

Mandag 3. september Ud i det blå, der slutter ved klubhuset med pølser m.v.

Søndag 16. september Mødes ved Bulbjerg og kører ad små veje til Vesløs, hvor der spises middag – årets sidste, fælles udflugt

Mandag 1. oktober      Virksomhedsbesøg hos BILA i Nykøbing 100 tilmeldte

Mandag 5. november Svend Sørensen fra Museum Thy fortalte om herregården Rosvang og dens historie

Mandag 5. december   Juleafslutning med banko, gløgg og æbleskiver – fuld hus

Ud over klubbens aktiviteter var der mulighed for at deltage i:                                            Stumpemarked i Herning og Års, motorcykeltræf i Herning , Autogalleriet Herning, tresserfest i Thisted, torvedage i Hurup, Hedetræf i Herning, Veteranweekend i Tranum, styrkeprøve i Nordjylland, Classic Motor Ringkøbing, veteranbiltræf Færch Torvet i Holstebro.

Tak til alle, der deltager i klubbens liv både rent praktisk og socialt, og som gør klubben til et hyggeligt og sjovt sted at mødes. De forskellige udvalg, webmaster, redaktør, sponsorer, annoncører. En særlig tak til pigerne, der hjælper med afvikling af de forskellige arrangementer. Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres store opbakning.

Foråret er på vej, køretøjerne køres af garage og klargøres til en god køresommer.

Referat bestyrelsesmøde den 21. januar 2019

Referat: Erik Bisgaard

Fraværende: Suppleant Bjørn Kalsen afbud

Formand Helge Gedebjerg:

Efterlyste kandidater til bestyrelsen, idet der skal vælges to nye medlemmer. Kasserer Jens Henrik Jeppesen og garagemester Henning Frost udtræder. Formanden retter kontakt til flere medlemmer, der blev nævnt, med opfordring om at opstille.

Der afvikles snarest møde med Thyløbs udvalget for at få løbet endeligt på plads.

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Medlemstallet uændret 630. Regnskabet viser overskud på 10.000 kr. De enkelte poster blev gennemgået. Der har været nye engangs-omkostninger til en relancering af hjemmesiden. Desuden er udgifter til Lygten steget lidt på grund af øget sidetal og dermed øgede udgifter til tryk og distribution. Til gengæld er der sparet næsten 15000 kr. på møder og foredrag. Men generelt passer budgettal og faktiske regnskabstal sammen. Der blev udarbejdet nyt budget for 2019, hvor der forventes et tilsvarende overskud. Thyløbet har selvstændig økonomi og indgår derfor ikke i årsregnskabet.

Næstformand og webmaster Alex Pedersen:

Rubrikken ”Tips og teknik” fra Lygten skal på hjemmesiden, hvor der vil blive oprettet en ny fane til det formål. Desuden skal ”Lygten” profileres på hjemmesiden med små henvisninger til bladets artikler, så interesserede, der ikke er medlem af klubben, får kendskab til magasinet og måske får lyst til at melde sig ind i klubben.

Klubben er inviteret til byfest i Harboøre. Meddelelse på hjemmesiden. Det samme gælder bustur til messe i Fredericia i april.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard:

Vil undersøge hvad der kan spares ved at gå ned i papirkvalitet og færre sider i ”Lygten”. Bladet trykkes i 130 g. papir, andre klubbers blade er typisk i 90- 110 g. papir. Målet er at komme under 100 g. i vægt for at reducere distributionsudgiften, som lige nu er ca. 19 kr. pr. blad med 32 sider. Sekretæren kan ikke være tilstede på generalforsamlingen på grund af ferierejse. Fritz Kragh vil tage referat.

Referat bestyrelsesmøde 14. november 2018

Fraværende: Ingen

Formand Helge Gedebjerg orienterede om, at kasserer Jens Henrik Jeppesen ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Han fortsætter som kasserer i samarbejde med Ole Pedersen, der er konstitueret, frem til generalforsamlingen i februar og hjælper med at færdiggøre årsregnskabet, der fremlægges på generalforsamlingen.

Foreningens juleafslutning blev drøftet og indkøb af varer aftalt. Der bliver som tidligere gløgg og æbleskiver, øl og vand og kaffe, der er gratis. Bankoplader kan købes for 20 kr. stk. Alfred og Tonny underholder med musik.

Onsdagsholdet afvikler deres traditionelle juleafslutning den 19. dec. hvor foreningen er vært.

Formanden sørger for dagsorden til generalforsamling og til indrykning i Lygten. Generalforsamling den 18. februar kl. 19.

Der blev drøftet forslag til vedtægtsændringer omkring klubbens juridiske repræsentation, men der var enighed om, at en egentlig ændring i vedtægterne er overflødig. Fuldmagter er tilstrækkeligt i forhold til f.eks. transaktioner og adgang til foreningens konti.

Der er modtaget ansøgning fra Nationalpark Thy om et økonomisk bidrag til driften, men der var enighed om, at medlemmernes kontingent ikke skal anvendes til sådanne formål.

Næstformand og webmaster Alex Pedersen orienterede om hjemmeside og internet. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der oplever problemer med at modtage post på foreningens mailadresser. Problemet søges afhjulpet hurtigst. Webmasteren efterlyste fotos til hjemmesiden og til den lukkede gruppe på hjemmesiden.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard orienterede om næste udgave af Lygten, der udkommer lige efter årsskiftet. Annoncelisten blev gennemgået og revideret. Kun en enkelt har ikke betalt endnu. Redaktionen har problemer med at modtage stof via foreningens mailadresse. Både artikler, fotos og indkaldelser når ikke frem til redaktøren på grund af netproblemer. Redaktøren ønskede adgang til den ajourførte medlemsliste for at kunne tjekke om ”køb og salg” annoncører er medlemmer af foreningen. Kun medlemmer har gratis annoncer. Kasserer vil videresende den opdaterede liste.

Garagemester Henning Frost oplyste, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på generalforsamlingen. Henning blev sidste år valgt ind for et år som afløser for Mogens Larsen, der trak sig på grund af sygdom.

Suppleant Børn Nielsen orienterede om, at Thyløbet i år afvikles 16. juni 2019. Flere tilbud om frokost fra hoteller blev drøftet og Thyløbs udvalget fik bemyndigelse til at træffe det endelige valg og dermed fastlægge ruten. Deltagerprisen bliver uændret og der søges sponsorer til dækning af en del af omkostningerne.