August 2021

Livlig debat på forsinket

generalforsamling i klubben

 

Girokort eller ej. Vigende medlemstal og nyvalg var nogle emnerne

 

Tekst og foto: Erik Bisgaard – 27 august 2021 . 

Endelig. Efter flere udsættelser på grund af corona restriktioner kunne klubben gennemføre en ordinær generalforsamling for 2020 -med et halvt års forsinkelse. Det blev en livlig generalforsamling med mange kommentarer fra de 97 deltagere, før man kunne indtage tre stykker smørrebrød, kaffe og småkager.

Det var sidste gang Helge Gedebjerg aflagde formandsberetning. Han havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte. Efter beretningen om 2020 blev der stillet en række spørgsmål om medlemstallets udvikling. Nogle mente det havde været en dårlig ide at forlade NETS, fordi flere medlemmer havde svært ved at betale over nettet eller via mobile pay, som har erstattet girokortet. Andre var fortalere for de nuværende betalingsmåder. I ved jo, at I skal betale kontingent, så det kan da ikke være så svært, lød det fra en deltager.

I et svar fra Helge Gedebjerg blev det oplyst, at det var et beskedent frafald, der var tale om i 2020, men corona og 15 afdøde medlemmer havde påvirket medlemstallet. Der var med udgangen af juli i år 520 medlemmer, fremgik det af debatten. I august har yderligere 23 betalt kontingent efter at bestyrelsen har udsendt en erindringsskrivelse.

Andre påpegede mangler i det nuværende system. En havde betalt kontingent to gange – men så var der jo allerede betalt for næste år, lød det humoristisk. En anden havde fået opkrævning via mail, hvilket både formand og kasserer benægtede. Der er ikke sendt opkrævning på mail til nogen medlemmer, men der er udsendt et brev i august til dem, der ikke havde betalt kontingent ved fristens udløb, fortalte Helge Gedebjerg. Brevet havde i øvrigt haft god effekt, idet der dagligt kom nye indbetalinger. Formanden lovede, at man vil tage kritikken med til bestyrelsesmøder. I øvrigt havde bestyrelsen fremlagt et forslag til tillæg til vedtægterne, så det nu tydeliggøres, at der er en række betalingsmuligheder for kontingentet, herunder også girokort. Det er op til bestyrelsen at vælge, hvordan kontingentet skal opkræves i fremtiden. Flere appellerede til deltagerne om at fortsætte med de nuværende betalingsmuligheder via bl.a. netbank, som klarer betalingen automatisk akkurat som betalingsservice, og efter længere debat måtte ordstyrer Erik Oddershede stoppe for yderligere kommentarer.

Sund økonomi

Kasserer Tommy Jørgensen orienterede om regnskabet, der blev lagt frem og godkendt i sin form. Der er i 2020 samlede indtægter på 214.222 kr og udgifter for 192.681, så der har været et driftsoverskud på 21.541 kr, selvom medlemskontingentet var svagt faldende i året. De største udgifter var Lygten på 59.590 kr. inklusiv forsendelse samt vedligeholdelse af klubhus og materiel på 45.678 kr. Desuden var der anskaffet en bremsestand til 10.123 kr. Klubben har en sund økonomi med samlede aktiver på 781.767 kr, hvoraf klubhuset tegner sig for en værdi på 430.000 kr.

Budget for indeværende år giver også grund til optimisme. Budgettet viste et kalkuleret overskud på 23.950 kr. i 2021, især fordi Lygten bliver væsentligt billigere efter skift af trykkeri og der samtidig ikke forventes større anlægsomkostninger ved klubhuset i år.

Tæt på kampvalg

For første gang i mange år var der udsigt til kampvalg til bestyrelsen. Der var fire kandidater til tre ledige pladser, fordi Tommy Jørgensen, der oprindeligt ikke genopstillede, havde ”fået armen vredet om” og besluttet sig for at fortsætte i bestyrelsen. Det medførte at en af kandidaterne, Leif Plougmann, trak sig for at give plads til de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der hermed fortsætter. Det betød, at den nuværende suppleant Rasmus Bech, indtræder i bestyrelsen. Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Gert Bedsted, Fjerritslev.

Afslutningsvis takkede sekretær Erik Bisgaard formand Helge Gedebjerg for det store arbejde han har lagt i formandsjobbet og hans fokus på klubbens økonomi og den entusiasme han altid har lagt i formandsjobbet. Og Helge Gedebjerg rettede samtidig en tak til alle, der har deres gang i klubben og bidrager til et godt klubliv.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Referat fra bestyrelsesmøde 26. april

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Der udspandt sig en længere diskussion om coronasmitten og dens indvirkning på vore arrangementer, herunder især den planlagte generalforsamling den 31. maj. Der var enighed om at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid, indtil coronaen tillader forsamlinger på mindst 100 deltagere indendøre. Følg med på hjemmesiden www.thyveteranbil.dk og på facebook, hvor den lukkede del af klubbens hjemmeside kan læses.
Kasserer Tommy Rasmussen oplyste, at medlemmerne i stort tal har betalt kontingent inden fristen udløber 10. maj. Der er i år indkommet større beløb end på samme tid sidste år. Der udsendes ikke rykkerbrev i år og bestyrelsen vil før næste bladudgivelse i starten af juni gennemgå medlemslisten, så de, der ikke har betalt kontingent, ikke længere modtager Lygten.
Tommy foreslog at klubben i større grad bakker op bag vore sponsorer ved f.eks. at møde op ved bilhandlerne, når de har åbent hus. Det skal være spontane besøg og det skal i den forbindelse undersøges hvad det vil koste at anskaffe stofvimpler med klubbens logo, så vi kan præsentere os ved træf og øvrige arrangementer.
Der blev bevilget 1500 kr. til køb af en tildækning af den ydre del af varmepumpen i klublokalet.
Erik Bisgaard foreslog en fremrykning af næste udgave af Lygten, så den udkommer primo juni i stedet for primo juli. På den måde kan vi markedsføre de mange arrangementer i juni og juli til gavn for alle, der gerne vil med på turene.
Den 14. august vil der igen være åbent-hus i klubben og bestyrelsen drøftede flere tiltag. Der vil tilgå pressen materiale og annonceres, så forhåbentlig mange borgere kigger forbi og måske melder sig ind i klubben som det skete sidste år. Der planlægges både konkurrence, loppemarked, serveringer m.m. og det vil alt sammen blive offentliggjort via hjemmeside og Lygten samt i lokale medier.
På hjemmesiden kan man se hvad der arrangeres i sommermånederne, og der er et righoldigt program, der nu også omfatter flere lørdagsudflugter.

Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Tilstede: Hele bestyrelsen + suppleant Chris Johansen

Referat: sekretær Erik Bisgaard

1: Formand Helge Gedebjerg redegjorde for forløbet af årets Thyløb. Der var stor tilfredshed hele vejen rundt. Alt forløb efter planen for de 210 deltagere, fordelt på 74 ekvipager. Deltagertallet var lidt lavere end tidligere år og det er en tendens, der kan ses over hele landet. Derfor skal Thyløbet udvikles og bestyrelsen vil kraftigt opfordre medlemmer til at komme med nye input, der kan skabe fornyet interesse for løbet. Har du et forslag, så kontakt bestyrelsen, så løbet i 2021 kan blive endnu mere spændende.

Økonomisk gav Thyløbet i år et overskud på ca. 7000 kr., hvilket er på det sædvanlige niveau. Der var god sponsordækning med i alt 20.000 kr. og der lød ros fra mange deltagere for spændende konkurrencer. Nogle klubber har dog opgivet konkurrencer i forbindelse med lokale træf og løb, så der bliver mere tid til samtale og socialt samvær. Er det en vej vi også skal gå, spurgte Helge Gedebjerg – med håb om respons fra medlemmer.

Næstformand Alex Pedersen opfordrede alle, der skifter adresse, til at meddele det til foreningen. Ved sidste omdeling af Lygten fik vi 12 retur, fordi adressen ikke passede længere og med en portoudgift på ca. 15 kr. pr. blad bliver det hurtigt til mange penge, så husk adresseændring.

De medlemmer, der ikke har betalt kontingent, vil nu blive slettet og ikke modtage Lygten længere. Der kommer heldigvis stadig en række nye medlemmer og herunder en del yngre, som giver et tiltrængt pust til klubben. Det gælder bl.a. fra knallertejere. Knallerten er igen kommet til ære og værdighed og der er knallertklubber overalt. Det er en gren i veterankulturen, som klubben gerne vil understøtte og forsøge at skabe en fraktion for knallertejere med møder og foredrag. Garagemester Bjørn K. Nielsen vil tage kontakt til knallertejere og høre om der er interesse for sagen. Som eksempel på knallertinteressen nævnte næstformanden, at et opslag på klubbens hjemmeside om et knallerttræf ved klubhuset var blevet delt 3700 gange, hvilket er ca. 37 gange mere end gennemsnittet af fildelinger fra hjemmesiden.

Kasserer Tommy B. Jørgensen fremlagte en kontooversigt. Foreningen har en kassebeholdning på ca. 200.000 kr. plus et tilsvarende beløb i garantbeviser i Sparekassen Thy. Medlemstallet er stærkt på vej mod 600, hvilket er lidt færre end sidste år. Det er også en udvikling, der ses over hele landet.

Sekretær Erik Bisgaard ønskede oplyst, om annoncører betaler for deres annonce. Der er i alt indgået 27.500 kr. i annonceindtægter, hvilket er en betydelig forøgelse i forhold til tidligere år. Prisen for annoncer er steget en smule og der er kommet fire farver på de fleste. Kun to virksomheder har endnu ikke betalt for 2019. Sekretæren ønskede at få præciseret, at blade i klubhuset ikke er til hjemlån, men skal læses i klublokalet. Flere gange har medlemmer efterlyst blade, der af medlemmer er taget med hjem og det er ikke tilladt. Så kom ned i klubhuset mandag aften, hvis du vil orientere dig i det store udbud af veteranblade, som vi abonnerer på.

Garagemester Bjørn Kalsen oplyste, at malerkabinen nu er renoveret med både ny blæser og suger. Kabinen er udvidet, så der er plads til lidt større emner. Han efterlyste en bedre oprydnings-kultur. Det sker for ofte, at man forlader værkstedet i en syndig uorden, så sørg for at at rydde op efter dig!

Også det store flisearbejde ud mod Hejrhøjvej er afsluttet med både fliser og gadelys, så det fremtræder pænt og nydeligt. Til gengæld er der flere skæve fliser på terrassen, så den står for tur næste gang der skal bruges tid på at vedligeholde arealerne omkring klubhuset. De gamle sten er solgt til et medlem, der kunne bruge dem.

Under ”eventuelt” foreslog Bjørn Kalsen, at klubben udvider klublokalet ved at bygge ud, dels for at give bedre plads til medlemmerne og dels for at huse klubbens lastbil, så der blev bedre plads på museet. Et forslag, som formand Helge Gedebjerg tog afstand fra. Han mente tværtimod at medlemmerne holder af den nuværende form for møder, hvor man samles i værkstedet.

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Referat: sekretær Erik Bisgaard

Hele bestyrelsen mødt.

1: Formand Helge Gedebjerg orienterede om kontingentindbetaling, der i år er ændret for at spare foreningen for mere end 5000 kr. Indbetalingerne er på niveau med tidligere. En del medlemmer er traditionelt meget langsomme til at betale. Det blev aftalt, at alle medlemmer, der ikke har betalt inden næste blad udkommer, får en erindringsskrivelse sammen med Lygten.

Foreningen er blevet inviteret til en informationsaften i Sparekassen Thy, der er hovedsponsor for klubben i 2019 og 2020. Besøget afvikles som et mandagsmøde. Se nærmere i kalenderen bagerst i bladet eller på hjemmesiden. Der orienteres fra sparekassen om lån og finansieringsmuligheder. Måske skal du have dig en ny og dyrere veteranbil?

Vi er inviteret til ”Store torvedage” i Hurup. Se særskilt artikel herom.

2: Næstformand Alex Pedersen orienterede om Thyløbet. Der var midt i maj tilmeldt 51 køretøjer og 130 deltagere. Heraf to lastbiler og en enkelt motorcykel. Næstformanden overtager medlemsregistreringen og samler fortegnelser over alle nye medlemmer og videregiver oplysninger til Lygtens redaktør, så nye medlemmer kan omtales i bladet med navn og adresse. Det blev aftalt, at foreningen udpeger en kontaktperson, der får til opgave at introducere nye medlemmer og tage godt imod dem. Bestyrelsen har mulige kandidater til denne opgave i kikkerten.

3: Kasserer Tommy B. Jørgensen redegjorde for betaling af fakturaer. Han er ved at finde ind i systemet med bl.a. opkrævning af kontingent og betaling af indkomne regninger.

4: sekretær Erik Bisgaard orienterede om foreningens forsikringer. Se særskilt artikel herom fra Motorhistorisk Samråd.

Vi har fået et tilbud om rabatter på reservedele hos et firma i Viborg, der kan levere til både privatbiler og veteranbiler. Se artikel herom i bladet. Bestyrelsen anbefaler at vi gør brug af tilbuddet, der giver op til 30 pct. rabat på stumper. Virksomheden er med i en international gruppe og kan derfor – ifølge eget udsagn – skaffe dele til langt de fleste bilmodeller. Køber du for 1000 kr. og får rabat på det hele, har du allerede tjent dit årlige medlemskontingent i klubben…Tilbuddet gælder kun for medlemmer og der skal oplyses medlemsnummer.

  1. Garagemester Bjørn Kalsen fortalte, at arbejdet med renovering af gårdspladsen med p-arealer skrider planmæssigt frem. Vi mangler to lysmaster til p-pladsen. Masterne skal være 3,7 meter høje. Vi har lamperne, men mangler to master, så ved du hvor man kan finde dem til en billig penge, så giv Bjørn besked. I forbindelse med renovering af p-pladsen er der kasseret en del granitsten. De kan købes af medlemmer. Spørg Bjørn om pris. De er velegnet til haven.

Også arbejdet med malerkabinen, der nu er totalt renoveret, er snart færdig. Overvejelserne lige nu går på, om der skal skabes over- eller undertryk i kabinen.

Bjørn orienterede også om Thyløbet. Der bliver 8 poster på den 75 km. lange tur rundt i Nordthy med start ved Højland Biler i Thisted. Erik Oddershede sender som sædvanligt alle køretøjer afsted efter en kort præsentation. Undervejs bliver der mulighed for en pølse og drikkevarer, som sponseres af Sparekassen Thy og Thisted Bryghus. Ved hjemkomst afleveres løbssedlerne og point udregnes, så vinderne kan kåres og modtage gevinster efter en god frokost, som er en del af løbet.

Bestyrelsesmøde 6. marts 2019

Formand Helge Gedebjerg redegjorde for forløbet af generalforsamlingen. Debatten havde afsløret, at vedtægterne trænger til en tydeliggørelse, så det fremgår, at generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Et forslag til vedtægtsændring skal fremlægges ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig med Helge Gedebjerg som formand, Alex Pedersen næstformand, Tommy B. Jørgensen kasserer, Erik Bisgaard sekretær og redaktør af Lygten, Bjørn Kalsen garagemester og Chris Johansen suppleant.

Til arrangementsudvalget valgtes Chris Johansen og Bjørn Kalsen.

Sekretær Erik Bisgaard redegjorde for muligheder for at reducere vægten på medlemsbladet ved at gå over til nyt og tyndere papir mod til gengæld et kraftigere omslag. På den måde kunne vægten holdes under 100 g, der betyder billigere distribution, der på den måde sparer op til 7-9000 kr. om året.

Garagemester Bjørn Kalsen blev orienteret om priser og vilkår for brug af værksted og indkøb af nye materialer. Det skal afklares, om der er behov for særskilt forsikring til klubben i forhold til brug af værkstedet. Som udgangspunkt er brug af værkstedet altid for egen risiko og dermed også egen forsikring, men der kan være tilfælde, hvor klubben måske kan drages til ansvar ved en skade. Garagemesteren vil tage kontakt til forsikringsselskab.

Referat generalforsamling den 18. februar 2018

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere, at der var knapt så mange fremmødte i år i forhold til året før. Ca. 100 medlemmer deltog i år.

1: Valg af dirigent og stemmetæller: Poul Erik Thomsen valgtes til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der ikke var indkommet forslag til vedtægtsændringer.

2: Formandens beretning. Formand Helge Gedebjergs beretning kan læses andet sted i bladet. Beretningen blev godkendt.

3: Dernæst udnævnte Helge Gedebjerg klubbens web-master gennem mange år, John Elsberg, til æresmedlem af klubben som anerkendelse for hans kæmpe arbejde med at føre klubben og dens medlemmer ind i edb-alderen. John fik overrakt en flot plakette med foreningens logo og et messingskilt med navn.

John takkede for anerkendelsen af den hjælp han havde ydet og fortalte, at det havde været en stor fornøjelse for ham at hjælpe klubben. Andet sted i bladet er der en større artikel om John og hans mange interesser.

4: Kasserer Jens Henrik Jeppesen fremlagde regnskabet og mente, det ser nogenlunde ud med et overskud på ca. 10.500 kr. og en likviditet på ca. 314.000 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5: Budget og kontingent: Kontingent uændret 300 kr. i 2019. Budget fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

6: Valg til bestyrelsen: På valg var Henning Frost, Jens Henrik Jeppesen og Helge Gedebjerg. De to førstnævnte modtog ikke genvalg, mens formand Helge Gedebjerg genvalgtes. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Bjørn Kalsen, Thisted og Tommy Jørgensen, Nørhå.

7: Valg af suppleant: Chris Johansen, Ballerum, nyvalgtes i stedet for Bjørn Kalsen, der er indgået i bestyrelsen.

8: Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalg af Walther Larsen og Erik Jacobsen med Poul Erik Thomsen som suppleant.

9: Indkomne forslag: Frede Østergaard havde sendt forslag om at ændre nøglesystemet til elektronisk system for at gøre det enklere at få adgang til værkstedet. Formand Helge Gedebjerg tilkendegav, at det nuværende nøglesystem med udlån fungerer udmærket. Der har kun været 9 udlån sidste år, hvoraf 3 er til samme medlem.

Frede Østergaard forklarede, hvordan et elektronisk system fungerer med et kort, der kan lånes mod et depositum. Låner registreres elektronisk så der altid er kontrol med hvem der har adgang til værkstedet og hvornår låner har besøgt værkstedet. Systemet kan etableres for ca. 20.000 kr. Frede mente, at et sådant system kunne få flere unge til at melde sig ind i klubben. Han ønskede forslaget til afstemning og hvis der var stor modstand ville han afholde sig fra at genfremsætte forslaget.

Efter en del debat blandt medlemmerne omkring generalforsamlingens kompetence til at træffe en afgørelse i sagen, blev der foretaget en orienterende afstemning. Resultatet blev, at 7 medlemmer stemte for, resten imod forslaget.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afviklet

FORMANDSBERETNING 2018 – den 18. FEBRUAR 2019

Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling bekendt med at 4 af klubbens medlemmer er gået bort: Evald Didriksen, Mogens Rægaard, Erling Mose og Flemming Jeppesen.

Jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde med 1 minuts stilhed.

2018 har også i år været et godt år for klubben, både økonomisk og aktivitetsmæssigt. Medlemstallet er på linje med sidste år, nemlig 637, og vi kan konstatere, at vi er en af de få klubber, der ikke oplever medlemstilbagegang.     I forbindelse med åbent hus arrangement var der en tilgang på 8 yngre medlemmer.

Klubbens aktiviteter 2018:

Mandag 5. februar       Steen Rode-Møller fra motorhistorisk samråd besøgte klub-

ben og gav en bred orientering om de store aktuelle udfordringer for ejere af veterankøretøjer(registreringsafgift og brændstoftillæg)

Mandag 19. februar     Generalforsamling med omkr. 120 deltagere

Mandag 5. marts          Klaus Borg Hansen, havnemester i Hanstholm orienterede                                           om det store havneprojekt til 500 mil kr.

Lørdag 24. marts           Bustur til Fredericia stumpemarked – udsolgt

Mandag 9. april             Else Østergaard Andersen, chef for Nationalpark Thy,                                                   fortalte om de store forandringer, der er på vej med tilplant                                       ninger i området. Skabe mere naturlige skove med hjemme-                              hørende arter.

Mandag 16. april           Assurandørerne Ole Højgaard og Brian Nielsen fra Thisted                                           Forsikring orienterede om forsikringsdækning for veteran                                           køretøjer, herunder hvilke konstruktive forandringer, der må                                    foretages inden forsikringen står af.

Mandag 7. maj               Besøg i Thisted Lilleby med rundvisning af de frivillige, der                                           arbejder med at genskabe det gamle Thisted

Lørdag 19. maj               Pinsetræf Løgstør Hovedgade og køretur til Rønbjerg

Søndag 20. maj              Pinseudflugt til Vigsø Feriecenter til morgenkaffe og efter-                                           følgende køretur i det blå

Mandag 4. juni               Køretur til Klitmøller til Nystrup Camping, hvor får en ori-                                            entering om campingdrift

Mandag 11. juni            Knallert og scootertræf

Lørdag 16. juni              Åbent hus arrangement for alle, der har interesse i veteran-køretøjer, knallerter, scootere, biler og traktorer

Arrangementet var godt besøgt og gav 10 nye medlemmer.

Mandag 2. juli               Møde under Sallingsundbroen i selskab med mange andre ejere af veterankøretøjer med kaffekurv og hyggelig musik

Mandag 6. august        Besøgt det stor mølle testcenter i Østerild medbragt kaffekurv

Mandag 13. august       Traktortræf ved klubhuset

Mandag 3. september Ud i det blå, der slutter ved klubhuset med pølser m.v.

Søndag 16. september Mødes ved Bulbjerg og kører ad små veje til Vesløs, hvor der spises middag – årets sidste, fælles udflugt

Mandag 1. oktober      Virksomhedsbesøg hos BILA i Nykøbing 100 tilmeldte

Mandag 5. november Svend Sørensen fra Museum Thy fortalte om herregården Rosvang og dens historie

Mandag 5. december   Juleafslutning med banko, gløgg og æbleskiver – fuld hus

Ud over klubbens aktiviteter var der mulighed for at deltage i:                                            Stumpemarked i Herning og Års, motorcykeltræf i Herning , Autogalleriet Herning, tresserfest i Thisted, torvedage i Hurup, Hedetræf i Herning, Veteranweekend i Tranum, styrkeprøve i Nordjylland, Classic Motor Ringkøbing, veteranbiltræf Færch Torvet i Holstebro.

Tak til alle, der deltager i klubbens liv både rent praktisk og socialt, og som gør klubben til et hyggeligt og sjovt sted at mødes. De forskellige udvalg, webmaster, redaktør, sponsorer, annoncører. En særlig tak til pigerne, der hjælper med afvikling af de forskellige arrangementer. Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres store opbakning.

Foråret er på vej, køretøjerne køres af garage og klargøres til en god køresommer.

Referat bestyrelsesmøde den 21. januar 2019

Referat: Erik Bisgaard

Fraværende: Suppleant Bjørn Kalsen afbud

Formand Helge Gedebjerg:

Efterlyste kandidater til bestyrelsen, idet der skal vælges to nye medlemmer. Kasserer Jens Henrik Jeppesen og garagemester Henning Frost udtræder. Formanden retter kontakt til flere medlemmer, der blev nævnt, med opfordring om at opstille.

Der afvikles snarest møde med Thyløbs udvalget for at få løbet endeligt på plads.

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Medlemstallet uændret 630. Regnskabet viser overskud på 10.000 kr. De enkelte poster blev gennemgået. Der har været nye engangs-omkostninger til en relancering af hjemmesiden. Desuden er udgifter til Lygten steget lidt på grund af øget sidetal og dermed øgede udgifter til tryk og distribution. Til gengæld er der sparet næsten 15000 kr. på møder og foredrag. Men generelt passer budgettal og faktiske regnskabstal sammen. Der blev udarbejdet nyt budget for 2019, hvor der forventes et tilsvarende overskud. Thyløbet har selvstændig økonomi og indgår derfor ikke i årsregnskabet.

Næstformand og webmaster Alex Pedersen:

Rubrikken ”Tips og teknik” fra Lygten skal på hjemmesiden, hvor der vil blive oprettet en ny fane til det formål. Desuden skal ”Lygten” profileres på hjemmesiden med små henvisninger til bladets artikler, så interesserede, der ikke er medlem af klubben, får kendskab til magasinet og måske får lyst til at melde sig ind i klubben.

Klubben er inviteret til byfest i Harboøre. Meddelelse på hjemmesiden. Det samme gælder bustur til messe i Fredericia i april.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard:

Vil undersøge hvad der kan spares ved at gå ned i papirkvalitet og færre sider i ”Lygten”. Bladet trykkes i 130 g. papir, andre klubbers blade er typisk i 90- 110 g. papir. Målet er at komme under 100 g. i vægt for at reducere distributionsudgiften, som lige nu er ca. 19 kr. pr. blad med 32 sider. Sekretæren kan ikke være tilstede på generalforsamlingen på grund af ferierejse. Fritz Kragh vil tage referat.

Referat bestyrelsesmøde 14. november 2018

Fraværende: Ingen

Formand Helge Gedebjerg orienterede om, at kasserer Jens Henrik Jeppesen ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Han fortsætter som kasserer i samarbejde med Ole Pedersen, der er konstitueret, frem til generalforsamlingen i februar og hjælper med at færdiggøre årsregnskabet, der fremlægges på generalforsamlingen.

Foreningens juleafslutning blev drøftet og indkøb af varer aftalt. Der bliver som tidligere gløgg og æbleskiver, øl og vand og kaffe, der er gratis. Bankoplader kan købes for 20 kr. stk. Alfred og Tonny underholder med musik.

Onsdagsholdet afvikler deres traditionelle juleafslutning den 19. dec. hvor foreningen er vært.

Formanden sørger for dagsorden til generalforsamling og til indrykning i Lygten. Generalforsamling den 18. februar kl. 19.

Der blev drøftet forslag til vedtægtsændringer omkring klubbens juridiske repræsentation, men der var enighed om, at en egentlig ændring i vedtægterne er overflødig. Fuldmagter er tilstrækkeligt i forhold til f.eks. transaktioner og adgang til foreningens konti.

Der er modtaget ansøgning fra Nationalpark Thy om et økonomisk bidrag til driften, men der var enighed om, at medlemmernes kontingent ikke skal anvendes til sådanne formål.

Næstformand og webmaster Alex Pedersen orienterede om hjemmeside og internet. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der oplever problemer med at modtage post på foreningens mailadresser. Problemet søges afhjulpet hurtigst. Webmasteren efterlyste fotos til hjemmesiden og til den lukkede gruppe på hjemmesiden.

Sekretær og redaktør Erik Bisgaard orienterede om næste udgave af Lygten, der udkommer lige efter årsskiftet. Annoncelisten blev gennemgået og revideret. Kun en enkelt har ikke betalt endnu. Redaktionen har problemer med at modtage stof via foreningens mailadresse. Både artikler, fotos og indkaldelser når ikke frem til redaktøren på grund af netproblemer. Redaktøren ønskede adgang til den ajourførte medlemsliste for at kunne tjekke om ”køb og salg” annoncører er medlemmer af foreningen. Kun medlemmer har gratis annoncer. Kasserer vil videresende den opdaterede liste.

Garagemester Henning Frost oplyste, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på generalforsamlingen. Henning blev sidste år valgt ind for et år som afløser for Mogens Larsen, der trak sig på grund af sygdom.

Suppleant Børn Nielsen orienterede om, at Thyløbet i år afvikles 16. juni 2019. Flere tilbud om frokost fra hoteller blev drøftet og Thyløbs udvalget fik bemyndigelse til at træffe det endelige valg og dermed fastlægge ruten. Deltagerprisen bliver uændret og der søges sponsorer til dækning af en del af omkostningerne.