Vedtægter

Vedtægter

§ 1.

Klubbens navn: Thy Veteranbilklub

Klubbens adresse: Hejrhøjvej 4, 7700 Thisted

§ 2.

Klubbens formål er først og fremmest at restaurere og bevare motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse, samt søge at fremme interessen for ovennævnte kategori og i øvrigt at arbejde for:

At: Yde klubbens medlemmer hjælp til erhvervelse, bevarelse, vedligeholdelse og udstilling af motorkøretøjer af teknisk
-historisk interesse.

At: Indsamle og bevare enhver form for teknisk-historisk materiale vedrørende køretøjer af teknisk-historisk interesse.

At: Fremme den venskabelige og kammeratlige ånd, som må eksistere blandt alle der samles om Thy Veteranbilklub.

§ 3.

Som medlemmer kan optages personer, som ejer, eller interesserer sig for veterankøretøjer, der, efter bestyrelsens skøn, er bevaringsværdige. Indmeldelse sker efter anmodning overfor bestyrelsen, der afgør, om optagelse kan finde sted. Såfremt optagelse nægtes, kan ansøgeren indanke afgørelsen for den først kommende generalforsamling, hvor der til omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræves mindst to trediedel af de afgivne stemmer. Som veterankøretøjer regnes køretøjer som er 30 år eller ældre.

§ 4.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt overfor bestyrelsen med mindst en måneds varsel til den 1. Maj.

§ 5.

Udelukkelse af et medlem kan ske, når bestyrelsen skønner, at pågældende modarbejder klubbens interesser. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen efter samme regler som nævnt i § 3.

§ 6.

Det til enhver tid fastsatte årskontingent, kan ske ved, bankoverførsel, netbank, mobilpay og ved eventuelt fremsendt indbetalingskort, og skal være betalt inden 1 maj indeværende  år. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og træder i kraft ved næste kontingentopkrævning. Regnskabsåret følger kalenderåret. Restance medfører automatisk sletning af klubben.

§ 7.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Klubbens generalforsamling er klubbens øverste myndighed. Der vælges en suppleant til bestyrelsen for et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter forretningsordenen således, at der en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en garagemester. Bestyrelsen kan vælge festudvalg, bibliotekar og redaktionsmedhjælper. Valgperioden er 2 år, idet der hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Klubbens regnskab føres af kassereren og midt på året kontrolleres bogføringen og kassebeholdningen af den øvrige bestyrelse. Regnskabet revideres af 2 bilags Kontrolanter, som vælges for et år af gangen. Der vælges 1 bilags Supleant for et år af gangen. Ansvarlig for klubbladet er klubbens redaktør/bladudvalg. Et medlem af Thy Veteranbil Klub kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem ved i en længere periode at have ydet en ekstraordinær indsats ud over det forventelige til gavn for klubben. Udnævnelse til æresmedlem er livsvarig og et æresmedlem afkræves ikke kontingent.

§ 8.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles skriftligt til samtlige medlemmer, med mindst 14 dages varsel. Indvarslingen skal indeholde dagsorden. Spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9.

Forslag til ændringer i klubbens love skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kan kun vedtages, når to trediedel af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som foreskrevet i § 8 og afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning derom over for bestyrelsen.

§ 11.

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af medlemmer, der ikke er i restance. Foreningens medlemmer kan ved afstemning enten give personligt møde eller, lade sig repræsentere ved fuldmagt. Dog kan ingen repræsentere flere end en fuldmagt.

§ 12.

Bestyrelsen pålægges i videst muligt omfang, at skaffe restaureringspladser i klubhuset til de medlemmer, der ønsker det. Den til enhver tid fastsatte restaureringsleje betales halvårligt efter opkrævning fra kassereren. Det er garagemesteren der afgør, hvornår køretøjer skal henvises til en garageplads, ligesom det også er garagemesteren der bestemmer, hvilken plads man kan leje til restaureringen. Alle medlemmer der har restaureringsplads, skal efterkomme garagemesterens anvisninger med hensyn til arbejds-og ordensregler.

§ 13

Til foreningens ophævelse kræves, at mindst tre fjerdedel af klubbens medlemmer stemmer for på en ordinær generalforsamling. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, som da kan træffe endelig beslutning med simpel flertal.

§ 14.

I tilfælde af at klubben bliver ophævet på en generalforsamling, skal foreningens eventuelle formue tilfalde det lokale børne-og ungdomsarbejde eller fritids-og kulturlivet. Fordelingen af formuen træffes af den, på ophørstidspunktet, siddende bestyrelse i samarbejde med kulturforvaltningen i Thisted Kommune.

§ 15.

Klubbens FORD AA lastbil kan kun sælges efter flertalsbeslutning på en generalforsamling.

Seneste dato for vedtægtsændring er: Den 20 februar 2023.