Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen
M.v.


Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt:

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links

Medlemsliste, køretøjsliste og køretøjsgalleriSeneste opdatering 08.01.2018.
Webmaster

 

 

 

 

På denne side vil vi holde jer orienteret om, og opdateret på hvad der rører sig i klubben, og i bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde

den 29. november 2017


Fraværende: Ingen

Referat: Erik Bisgaard, sekretær i bestyrelsen


 

Formand Helge Gedebjerg:

Gennemgik program for juleafslutning 4. dec. Alle indkøb er på plads, det samme gælder bankoplader og gevinster. Musikken leveres

af Alfred Steffensen og Tonny Møller. Bestyrelsen møder 16.30 med ægtefæller for at opsætte stole og borde og borddækning.


 

Der er generalforsamling den 19. februar 2019 kl. 18.30. Husk tidspunktet.


 

Næstformand Henning Frost:

Genopstiller ikke til bestyrelsen. Han har været bestyrelsesmedlem i en årrække og medlem af turudvalget, hvorfra han også ønsker at

trække sig. Nye potentielle medlemmer til bestyrelse og udvalg vil blive kontaktet med henblik på at bestyrelsen kan anbefale kandidater.

Der tilstræbes en geografisk dækning, så alle medlemsområder kan føle sig repræsenteret.


 

Kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Regnskabet ser fint ud. Der mangler endnu en del regninger på ombygning af malerrum, sandblæser og to nye toiletter. Der bliver et

helt nyt toilet til damer og et moderniseret til herrer – uden urinal. Dametoilettet vil i hverdagen være aflåst, så der ikke skal rengøres.

Malerrummet er udvidet og vil blive færdig inden årsskiftet med monteret udsugning og indblæsning af varm luft samt blæsevarme.

Også sandblæsningsanlægget er moderniseret og det hele er udført af medlemmer, bl.a. Ole Christensen, Jens Henrik Jeppesen, Helge

Gedebjerg, Erik Oddershede og Kaj Christensen – samt flere andre, der har ydet en hånd med de praktiske ting. Nu bliver der bedre

muligheder for at få malet mindre komponenter og en langt bedre udblæsning på sandblæseren og ikke mindst bedre toiletforhold for

damer. I starten af december forsvinder den sidste gulvrest fra klubhusbyggeriet i 1970 som er en træbelægning, der efterhånden er blevet

så skæv, at den ikke længere kan anvendes. I stedet lægges der betongulv.

Inddrivelsen af nøgler hos medlemmer er i fuld gang. Enkelte har svært ved at efterkomme kravet om at levere nøglen tilbage, men de er

blevet rykket og står nu til at miste deres depositum.


 

Garagemester Mogens Larsen:

Reglerne for at benytte lager vil blive indskærpet. Desværre er der medlemmer, der hentet reservedele blot for at have ekstra dele til deres

veterankøretøj. Det er ikke meningen med lagerbeholdningen. Man må tage til egen bil, hvis delen skal bruges, men man må ikke samle dele

til eventuel senere brug. Ligeledes skal man returnere de dele, der ikke anvendes. F.eks. kan man nøjes med at anvende en del af en gearkasse

og derefter aflevere resten, så andre også kan få gavn af delene.

Garagemester oplyste, at han p.t. er langtids sygemeldt på grund af en brækket ryg. Næstformand Henning Frost er midlertidig konstitueret

garagemester. Mogens forventer at være tilbage ca. 1. februar.


 

Sekretær Erik Bisgaard:

I fuld gang med næste udgave af Lygten, der udkommer medie januar 2018. Forslag om at foreningen skriver sig op til en bus ved bushistorisk

Selskab, der uddeler veteranbusser til foreninger. Der er lang ventetid og den skal bruges til at arrangere flere busture i 2018 for at afdække

interessen blandt medlemmer for busture generelt. Hvis foreningen skal anskaffe sig egen bus vil det kræve, at der er medlemmer der kan og vil

påtage sig en renovering af en gammel bus. Til gengæld står vi rustet til udflugter til f.eks. Egeskov på Fyn, Strøyers flotte bilsamling ved Assens,

men også de lidt nære mål som f.eks. B&O museet i Struer og en række andre træf og stumpemarkeder. I første omgang lejer vi en bus til disse

kørsler og viser der sig interesse for sådanne ture, vil bestyrelsen gå ind i en overvejelse om at anskaffe egen bus.

 

=============================================================================================

 

Referat fra bestyrelsesmøde

den 6. september 2017


Fraværende: ingen
 

1: Nyt fra formand Helge Gedebjerg:
 

Vi har fået henvendelse fra Karl Overgård, Minibyen i Thisted, om en gentagelse af ”60-er ugen” fra 2016. Arrangementet afvikles

medio juni 2018 og vi er inviteret til at udstille vore køretøjer hos lokale forhandlere og derefter køre dem samlet til en udstilling.

Der er træskibs besøg i Thisted primo september og vi er inviteret til at udstille køretøjer ved havnen i Thisted. Turistinformationen

kontaktes m.h.b udlevering af spisebilletter til ejerne af de fremmødte køretøjer.


 

2: Nyt fra næstformand Henning Frost:

Ny kaffemaskine er nødvendig i kantinen. Det tager al for lang tid at brygge kaffe, når vi har større arrangementer. Det undersøges

hvad det koster at købe/lease en større type kaffemaskine ved de større kaffefirmaer. Nogle steder kan de lejes gratis mod køb af

firmaets kaffe.

En større motor på værkstedet, der har været anvendt af militæret, har stået uberørt ret længe. Den skal fjernes igen efter nærmere

aftale med de medlemmer, der har leveret den. Der er åbenbart ingen interesse for at reparere den. Vi er i forvejen i gang med en større

oprydning og sanering af lageret, så der skabes plads til nye emner. Foreningen har modtaget en del værktøj og andre effekter fra

Arne Jakobsens enke i Vilsund samt Poul Hedegård, Vilsund, og det hele skal nu sorteres.


 

Nyt fra kasserer Jens Henrik Jeppesen:

Kassebeholdningen ser fin ud. De præcise tal vil blive udmeldt på generalforsamlingen i februar. Alle regninger fra Thyløbet er betalt og

viser et overskud på 7000 kr. Der deltog 215 i spisningen og knap 80 køretøjer i løbet. Stor tak til de mange medlemmer, der har medvirket

til et flot løb og en dejlig dag.

På grund af skifte af pengeinstitut i forbindelse med Sparekassen Thys overtagelse af Vestjysk Bank i Thisted har der været nogle betalings-

problemer for flere annoncører. Problemet er løst og de sidste, der mangler at betale, vil blive personligt kontaktet. Det drejer sig om fire
virksomheder.

Restancerne er iøvrigt på det laveste niveau i mange år. 13 medlemmer, der trods rykkere ikke har betalt kontingent, vil blive slettet som

medlem, så vi p.t. er ca. 620 medlemmer.

Kasserer foreslog, at værkstedets sandblæser renoveres og der indkøbes en cyklon til blæseren, og at malerkabinen udvides via en tilbygning.

Der er meget trangt i kabinen og det er ret let at udvide med nogle kvadratmeter. Det overdrages garagemester Mogens Larsen at stå for de

to projekter i samarbejde med onsdagsholdet og håndværkere. Arbejdet skal i gang snarest og har høj prioritet.

Bestyrelsen var enig i ønsket om forbedrede vilkår ved sandblæsning og maling i klubhuset. Det har tidligere været påtalt, at materiellet er ved

at være slidt.


 

Nyt fra sekretær Erik Bisgaard:

Næste udgave af Lygten er i fuld gang. De sidste aftaler omkring medlemsrejsen til Oxford i England er på plads med slotsbesøg og besøg i

det smukke område ved Cotswold udover bilmuseum, Morgan-fabrikken og et Jensen reparationsværksted.

Flere medlemmer har efterlyst mere holdningsprægede artikler i Lygten, hvor man følger både den politiske og økonomiske udvikling i

veteransektoren nærmere. I den forbindelse ønskes bladudvalget anvendt i øget grad, ligesom der søges tilknyttet flere skribenter til bladet.

I fremtiden skal alt indleveret stof medtages i de enkelte numre og ikke stå over til næste udgave. Der er heller ikke krav om et fast sidetal,

men bladet må gerne rumme flere fotos og mere tekst. Sekretæren tager kontakt til potentielle skribenter for at få mere liv i bladet.

Der er fastsat møder og arrangementer for resten af året og de første måneder af 2018. Se nærmere under ”kalenderen” bag i bladet.


 

Evt:

Registret over udlånte nøgler til klubhuset blev revideret. En del medlemmer har nøgler, som ikke længere anvendes. Disse medlemmer vil

blive kontaktet med et krav om at nøglen leveres tilbage til klubben. Der vil ikke blive udleveret flere nøgler, men der henvises til at låne en

nøgle, hvis man skal i gang med en opgave på værkstedet. Nøglerne kan lånes hos Jørgen Larsen, Hundborgvej, 152, Thisted, Helmuth Eriksen,

Birkevej 37, Thisted, John Elsberg, Hasselvej 3, Thisted og Thy Bilsyn på Leopardvej.